PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
LOGO FIRE PRODUCTION

O projekte

Fire Production o.z.

„FIRE production je evanjelizačný projekt, ktorého cieľom je:
Priniesť našej generácii evanjelium, zachytiť ju pre Božie kráľovstvo,
a tým napĺňať veľké poslanie.“ (Ježiš, Biblia Matúš 28,19-20) 

Naše hodnoty,

ako chceme slúžiť Bohu a vám:

LÁSKA

Boh bol motivovaný láskou záchraniť svet, to nám dal aj ako hlavné prikázanie, preto všetko, čo robíme, chceme robiť v Božej Láske.
(Ján 3:16)

PRAVDA

Nechceme prinášať ľudské výmysly, zvýky, učenia, tradície, názory sveta, ale neskorumpovanú a neprekrútenú, jasnú Pravdu Písma, ktorá jediné vyslobodzuje.
(Ján 8:31-32)

MOC BOŽIA

Nie vo vlastnej ľudskej moci, ale v Božej moci. Božia moc sa nedá oddeliť od evanjelia, Boh koná veľké aj nadprirodzené veci teraz.
(Matúš 16:17-18)

LOGO FIRE PRODUCTION

Prečo FIRE production?

Prečo FIRE/ Oheň?

Oheň v Biblii reprezentuje zmocnenie Duchom Svätým pre kázanie evanjelia – Božieho Slova, hnané Božou láskou k strateným (Skutky 2).

Oheň v Biblii tiež symbolizuje súd – oddeľuje dobré od zlého, večné od dočasného, Božie od nie Božieho, spaľuje burinu a zlato vyzdvihuje (1.Kor 3:10-15).

Našou víziou je prinášať tento oheň do spoločnosti.
Ako vlastnými životmi, tak aj použitím dostupných nástrojov – médií.
Preto v názve stránky je PRODUCTION.

Symbolika v Logu

Symbol LEVA predstavuje Ježiša, jeho autoritu, kráľovský pôvod, ale aj jeho identitu, istotu a nadprirodzený pokoj. 

Neplač! Hľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa.
(Zj 5,5a)

KRUHY predstavujú objektív kamery, ako mediálna tvorba.

PLAMENE OHŇA – predstavujú Boží oheň.

Fonty.  Umelecký reprezentuje kreativitu a jednoduchý reprezentuje nekomplikované a jasne podané posolstvo evanjelia.

VEĽKÉ Poslanie

Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“

(Ježiš, Biblia Matúš 28,19-20)

V čo veríme?

Veríme, že Božie slovo je základ pre našu vieru.
Takisto veríme, že Duch Svätý nás uvádza do každej biblickej Pravdy.

Rastieme v poznaní, držíme sa lásky, pokory a úcty voči všetkým ľuďom a názorom. Hoci sme presvedčení o Božej pravde, dôveryhodnosti a jedinečnosti Písma. Ako je napísané: „Z časti poznávame a z časti prorokujeme.“, no úplné poznanie príde až v nebi. (1. Kor 13)

Heslá reformÁcie

  • Iba Písmo (Sola scriptura): Autorita Písma je vyššia ako autorita cirkvi.
  • Iba viera (Sola fide): Človeka ospravedlňuje jeho viera a nie dobré skutky.
  • Iba milosť (Sola gratia): Božia milosť je dar, nemožno si ju nijako zaslúžiť alebo kúpiť.
  • Iba Kristus (Solus Christus): Iba Kristus, On je srdcom a stredom Biblie, centrom celého kresťanského života a viery. On sám je vzorom a príkladom pre cirkev a On sám postačuje.
  • Iba Bohu Sláva (Soli Deo gloria):  On je ten jediný, ktorému patrí všetká česť a sláva.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen

(Apoštolské vyznanie viery bolo formované počas rokov aby si ranná cirkev ujasnila v čo verí. V tom období to bol istý spôsob boja proti heretickým hnutiam.)

Pod akú cirkev patríme?

Projekt FIRE production nie je cirkev, ani nepatríme oficiálne pod žiadnu denomináciu, alebo spoločenstvo cirkvi…

Všetci v tíme (FIRE TEME) sme v nejakom spoločenstve kresťanov „doma“, pretože mať zdravé biblické spoločenstvo kresťanov, je veľmi dôležité pre každého jedného nasledovníka Ježiša Krista. (Čo je cirkev)

Snažíme sa udržiavať dobré vzťahy so všetkými, ktorí z čistého srdca vzývajú Pána.
(2Tim 2,22)

Boh nerozlišuje svoje deti podľa „denominačnej nálepky“, ale podľa toho, či je Ježiš Kristus Pánom v živote toho človeka (1.Kor 1). Veríme, že toto je základom pre jednotu v cirkvi, nie denominácie, názory, teológia, ale biblická osoba Ježiša Krista – Duch Kristov.

DÔLEŽITÉ Odpovede

na základné a otázky o Bohu

FIRE tEAM

Svojich anjelov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. (Heb 1,7)

Martin

Zakladateľ FIRE production

Pán ma povolal kázať Jeho Slovo, životom ale aj cez dostupné média. Je mi cťou, že mi Pán zveril tím ľudí, spolu s ktorými môžme budovať Božie Kráľovstvo.

Skutočný život som našla až v Bohu. Šachistka a ezoterička Veronika Gažíková (Divoká tvorkyňa) našla šťastie a naplnenie v Ježišovi.

Veronika

Divoka Tvorkyna,
EVANJELIZÁCIA

Boh ma vyviedol z ezoteriky aby som slúžila jeho Synovi Ježišovi Kristovi kázaním evanjelia a uzdravovaním chorých. Vediem ľudí skrze sociálne siete k osobnému vzťahu s Bohom aby objavili svoj svoj plný potenciál v Kristovi.

JURAJ

EVANJELIZÁCIA

Bol som stratený, ale Boh mi dál nový život, vyviedol ma z náboženstva do služby jemu.

Matej & Patrícia

Veril som, pretože ma to rodičia naučili. Boh si ma našiel, keď som ho hľadal. Viem, že On má s každým jedným plán. 

MATúŠ

V jeden večer som pochopil, že duchovný svet je omnoho reálnejší ako som si vždy myslel. Boh je živý, existuje. Odhaľovať jeho srdce je to najväčšie dobrodružstvo v mojom živote.

STEFAN

MODLITBY ZA CHORÝCH,
EVANJELIZÁCIA

Bol som alkoholik, ale Ježiš ma zachránil keď som sa pokoríl. Modlím sa za chorých v mene Ježiš a vidím ako ich Boh uzdravuje.

A mnohí další bratia a sestry …

ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE

patrí každému, kto sa zapojil do tejto služby. Či už svojím svedectvom, obsahom, grafikou, strihom.

Rovnako by sme chceli poďakovať každému za podporu. Slovnú, finančnú alebo modlitebnú. Za zdieľanie na sociálnych sieťach, ale aj za každú konštruktívnu spätnú väzbu. Je to pre nás veľmi vzácne.

No hlavne by sme chceli poďakovať Bohu, že dal svojho Syna za nás a zachránil nás z tmy a priviedol nás do svojho Kráľovstva, veď o ňom toto celé je. Aj za to, že nám dal tú milosť, aby sme mu týmto spôsobom mohli slúžiť. 

ĎAKUJEME.

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK