PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
Kto je vlastne Ježiš Kristus? Kym bol a je? Uzdravoval
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Kto je vlastne Ježiš Kristus? Čo je pravda o Ňom?

KTO JE VLASTNE JEŽIŠ? (Biblický pohľad)

Ktože sa nám to narodil? Kto je vlastne Ježiš?

Koho narodenie si pripomíname v tento čas? Liberálni teológovia veria, že bol dokonalý morálny vzor pre celé ľudstvo. Moslimovia veria tomu, že bol jeden z prorokov. Pre hinduistov je jeden z potulných liečiteľov alebo jednoducho len jeden zo ctihodných učiteľov. Satanisti si myslia, že bol porazený a pre ďalších ľudí je len nejakým anjelom alebo duchom, ktorý tu kedysi bol. Iní ho zase majú len za mýtus alebo výplod fantázie.

Ježiš, Kto sa to v VLASTNE pred 2000 rokmi narodil??

Biblia hovorí, že bol ešte pred stvorením sveta1. Tiež hovorí že NÍM a SKRZE NEHO VŠETKO POVSTALO A STOJÍ!2 On existoval ešte skôr ako samotný svet a cez Neho bol stvorený celý svet. Na inom mieste je zase napísané, že On je SLOVO, (LOGOS = Slovo, zákon; Ev. Jána 1). Boh na počiatku, keď tvoril svet, tak povedal a stalo sa! Povedal „buď svetlo“ a bolo svetlo.3 Je to možno pre nás ľudí ťažké pochopiť, ale On sám je TO SLOVO! Tento zákon, alebo toto slovo, ktorým celý svet povstal a na ktorom stojí, by sa bez Neho rozpadol. On sám dal všetkému život a spôsobil, že všetko, čo vidíme, existuje.4

Ježiš je tak isto nazvaný Prvým a Posledným – Alfou a Omegou, ten u ktorého to všetko začalo a u ktorého to všetko raz skončí.5 Začalo to slovom, skončí to slovom, a potom už bude iba večnosť. Toto je jeho nebeská identita a tu už môže byť jasné, že nebude len nejaký guru, liečiteľ alebo len jeden z prorokov.6

Je napísané o ňom, že vyšiel z Boha Otca.7 Vyšiel ako Slovo – z plnosti srdca hovoria ústa – ON SÁM JE ZJAVENÍM OTCOVHO SRDCA. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa pozrieme na Krista, tak Ho môžeme vidieť, aký je. On nám prišiel ukázať Otca, to jest skutočnú podstatu Boha.8

Ježiš, pred tým ako sa narodil z panny, bol v NEBI V SLÁVE – KRÁSE, KTORÚ SI MY ANI NEDOKÁŽEME PREDSTAVIŤ!

Raz som mal možnosť čítať kritiku jedného muža, prečo odmieta Boha a je ateistom. On napísal niečo v tom zmysle: „Prečo by som mal veriť v Boha, pred ktorým si musím pokľaknúť na to, aby mi pomohol?“. Ak by som mal možnosť mu na to odpísať teraz, tak by som mu napísal, Boh sám sa k tebe už sklonil z Neba, aby ťa ZACHRÁNIL!! 9

Ktože sa nám to narodil? (Kto je Ježiš?)

On, ktorý býval v Nebesiach, Kráľ slávy cez ktorého všetko bolo a je stvorené, tak On sám sa sklonil, zanechal slávu, zostúpil z nebies a stal sa človekom. Nielenže si zobral telo človeka, ale On sám sa stal človekom, jedným z nás.10 Narodil sa z panny.11 Žil život ako obyčajný človek a všetci si mysleli, že je syn tesára Jozefa. Mal svoje vlastné telo z mäsa a kostí, a bol rovnako pokúšaný vo všetkom ako my, ale bez toho, aby zhrešil.12 Zakúšal takisto slabosť, rovnako ako každý človek. Zažíval hlad, chlad, sklamanie, opustenosť a zradu od najbližších.13 Od jeho narodenia sa ho Herodes snažil zabiť, keď prišiel medzi vlastných, tí ho neprijali.14 Keď vstúpil do služby, tak Jeho vlastná rodina mu neverila. Dokonca si mysleli, že sa zbláznil.15 Takisto aj zažíval dobré veci ako priateľstvo, radosť a lásku k ľudom, ktorých stvoril a k svojmu stvoreniu.16

Boh sa stal človekom! Najvýznamnejšou udalosťou v histórii ľudstva nebolo, keď človek prvýkrát vstúpil na Mesiac, ale keď Boh stúpil na zem a stal sa jedným z nás.

Ježiš je často v Novej zmluve tiež nazývaný Synom človeka (SYN – druhá osoba trojice, človek – to hovorí za ľudskú časť).17 Počas celého svojho života bol 100 % Bohom, ale aj 100 % človekom. Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista, a nie len kvôli tomu, aby nám ukázal ako žiť. Dôvod prečo to urobil, je kvôli TEBE A MNE! Kvôli tomu, aby mňa a teba zachránil!18 Preto, lebo túži po vzťahu s nami.19 Preto, lebo nás miluje.20 Preto bol ochotný vzdať sa všetkého, opustiť Nebo a stať sa človekom. Lebo On chce byť s nami!

Kráľ kráľov a Kráľ neba nezostúpil z Neba preto, aby sme mu slúžili. Jemu bolo dosť v Nebi slúžené, koľko a kedy chcel. Zostúpil z Neba preto, aby slúžil tebe a dal svoj život ako výkupné za všetkých. Nakoniec Božia veľkosť sa ukazuje presne v tom, ako veľmi sa dokázal veľký Boh pokoriť, aby tých biednych získal späť.

Preto mám pre teba otázku, kto je Ježiš Kristus v tvojom živote??? Kým je pre teba? Je to len jeden z prorokov, morálny vzor, alebo len nejaká historická postava? 21

Pre mňa je Ježiš Kristus môj osobný spasiteľ, Pán aj Boh, ale aj najbližší priateľ. Nebol som stále veriaci, ale dnes viem že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som v živote urobil.

Ak veríme tomu, že Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom, tak jeho slová majú nenahraditeľnú moc a význam pre celé ľudstvo. Lebo nie sú to len múdre alebo dobré slová, ale Božie.

Čo s tým urobíš ty? Otázkou pre teba teraz je: Kým je Pán Ježiš pre teba? Je pre teba len jeden z múdrych ľudí, liečiteľ, dokonalý vzor morálky? Alebo je pre teba Boh, ktorý sa stal človekom?

Chcem ťa poprosiť, zmier sa s Bohom skrze Ježiša, ak ešte nie si.

Martin

YouTube player

Článok k téme : Duch antikrista – Nikdy nenahraď Pravého Krista falošným!  


A TU SI MÔŽEŠ VŠETKO OVERIŤ CEZ BIBLIU 🙂

Odporúčam si to preštudovať. 🙂

1.) Jn 17,24 SEB Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Jn 1:3 Ním vzniklo všetko a bez neho (Ježiša) nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.

2.) R 11,36 SEP Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

1Kor 8,6SEB … no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.

3.) Gn 1 1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.3 Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo.

4.) Jn 1:1-3 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí

5.) Iz 44,6SEB Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov: „Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.

Zj 2,8 SEB Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: ‚Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:

Zj 22,13 SEB Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec.“

6.) Mat 16:13-17 13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15 Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ 16 Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 

7.) Ján 13,3 ROH vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk, a že vyšiel od Boha a ide k Bohu,

Jn 8,42 SEB Ježiš im povedal: „Keby bol Boh váš Otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.

8.) Jn 1,18 SEB Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.

9.) Jn 13,12 SEB Keď im umyl nohy (sklonil sa pre ich očistenie) a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: „Uvedomujete si, čo som vám urobil?

1Tim 1,15 SEB Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich.

10.) JN 1 10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal.11 Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. ….14 To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Flp 2,6-7 SEB On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek

11.) Mt 1,23 SEB Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.

Lk 1,35 SEB Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude nazvané ‚Boží Syn‘.

12.) Heb 4,15SEB Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu.

Luk 4,1 ROH A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.

13.) Lk 4,2 SEB štyridsať dní a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol.

Jn 11,35SEB Ježiš zaplakal.

Lk 10,21SEB V tej hodine zaplesal(RADOVAL SA) Ježiš v Duchu Svätom a povedal: „Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo.

L 7,13 SEP Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač!

 Jn 4:7  Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody. A Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!

14.) Mt 2,13 SEB Keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil.“

15.) Mar 3,21 ROH A keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu.

16.) Jn 15,14 SEB Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

17.) Jn 9 35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 Ten mu odpovedal: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva.“ 38 A on povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

18.) Jn 3,17 SEB Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

19.) Jn 14,7SEB Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“

20.) Jn 3,16SEB Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

21.) Mat 16:13-17 13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Odpovedali: „Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15 Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“ 16 Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ 17 Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 

Pozretia: 37,278 , Dnes: 7 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK