PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

29 dôvodov prečo veriť v Boha

veriť

1.) Lebo je skutočný. Boh je reálny, a keď to vieme, tak to by mal byť jeden z najprirodzenejších dôvodov, prečo v Neho veriť a chcieť Ho spoznať.

Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha. (Iz 44,6)

(Niektoré dôkazy a argumenty sú uvedené aj na týchto stránkach alebo vo videu Dôkazy Boha?)

2.) Boh je dobrý – stále! Bez ohľadu na okolnosti v našich životoch, Boh je stále dobrý. Keď poznáme Boží charakter a Jeho dobrotu, tak to nás vedie ku skutočnej zmene a inšpiruje nás to Ho nasledovať.

Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. (Jer 31,3)

3.) Bez Neho sme stratení. To znamená, že bez Neho v živote blúdime a hľadáme zmysel a šťastie života v rôznych iných nesprávnych veciach.

Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. (Lk 15,32)

4.) Nemusíme sa báť smrti a toho, čo príde potom, lebo máme sľúbenú Večnosť spolu s Nim – Nebo. 

…zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. a vyprostil ich, všetkých, ktorí strachom smrti po celý čas žitia boli držaní v otroctve. (Žid 2,14-15)

Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom…. (Flp 1,23)

5.) Pre Neho sme boli stvorení a Ním, ako prejav Jeho lásky.

A Pán Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnu do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. (Gn 2,7)

Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca… (Kaz 3,11)

Lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko, Jemu sláva na veky. Amen. (R 11,36)

6.) Len v Ňom dokážeme naplniť zmysel nášho života.

Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. (Jan 15,5)

Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju, a kto by pre mňa ztratil svoju dušu, najde ju. (Mt 16,25)

7.) Zakázané „ovocie“ je síce sladké, ale jedovaté. Božia prítomnosť je oveľa sladšia a krajšia než čokoľvek iné.

Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti: preto ťa pomazal, Bože, tvoj Boh olejom veselosti nad tvojich druhov. (Ž 45,8)

Mnohí hovoria: Kto nám ukáže dobré?! Pozdvihni na nás svetlo svojej tvári, ó, Hospodine! A dáš do môjho srdca väčšiu radosť, ako majú oni vtedy, keď sa im urodí hojnosť zbožia, a keď natlačia množstvo vína. (Ž 4, 7-8)

8.) On sám ponúka skutočný Život v plnosti a nielen prežívanie. Náboženstvo samo o sebe neprináša Boží život, ale osobný vzťah s Ním áno.

Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil.
Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.(Jan 10,10)

9.) Na každý problém už nie si sám, ale máš pri sebe niekoho väčšieho, na koho keď zavoláš, tak Ti hneď ide na pomoc.

A keď kričali vo svojom súžení na Hospodina, vytrhnul ich z ich úzkosti. (Ž 107,6)

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen (Mt 28,20b)

10.) Skutočne ŤA miluje! 🙂 Jeho láska sa k nám nemení bez ohľadu na to v akom stave sme, ale my sa môžme meniť, aby sa mohla dokonať v našich životoch. Je dokonca ešte väčšia než si vieme uvedomiť alebo vidieť teraz.

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.(R 5,8)

11.) On má odpovede na všetky otázky… Prečo? Lebo Ťa miluje a nie je vôbec sebecký. To je samozrejme zahrnuté aj v tom, že je dobrý a že nás miluje.

A budete ma hľadať a najdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom. (Jer 29,13)

12.) Sloboda v Ňom je skutočnou slobodou.  Sloboda od hriechu, diabla, strachu, seba samého a iných vecí, ktoré nás zväzujú a väznia. Aby sme mohli byť slobodní a tým, kým v skutočnosti sme.

A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda. (2Kor 3,17)

Tedy keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. (Jan 8,36)

13.) Boh chce pre teba len to najlepšie (viac ako pre seba samého). Prečo lebo ťa Miluje a nie je sebecký.

Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (Jan 3,16)

14.) Boh sám Ti určite nikdy nič zlé neurobil.

Každé dobré danie a každý dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia. (Jk 1,17)

Bláznovstvo človeka prevracia jeho cestu, a jeho srdce sa hnevá na Pána. (Pr, 19,3)

15.) Keď Ho aj Ty budeš milovať, On spôsobí, že všetky veci v Tvojom živote budú spolu pôsobiť na dobré.

A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré… (R 8,28)

16.) On dal za Teba všetko, keď dal svojho Syna, aby Ťa získal. 

Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!? (R 8,32)

17.) Len Ježíš Ti dokáže odpustiť všetky Tvoje hriechy a očistiť Ťa od nich.

A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4,12)

18.) Len On Ti ponúka svoju spravodlivosť a čisté rúcho bez vín pred Bohom Otcom.

Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Pánových a ich spravodlivosť odo mňa, hovorí Pán. (Iz 54,17)

19.) On sa postará o Tvoje starosti a potreby.

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.(Filp 4,6 + Mt 6)

P.S. Tento verš neznamená, že máme byť pasívni a nič nerobiť, ale že sa máme na Neho spoliehať vo všetkých našich starostiach.

20.) Uzdraví Ťa, bude Tvojim lekárom, keď mu to dovolíš.

…ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci… (Žalm 103,3)

21.) Má moc Ťa oslobodiť od závislostí, depresie, démonov a každej zviazanosti…

Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hospodin: Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh; keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna.  Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. (Iz 1,18-19)

22.) Dá Ti autoritu nad všetkými zlými duchmi, aby si po nich Ty šliapal.

Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí. (Luk 10,19)

23.) Bude Ťa vyučovať ceste, ktorou máš ísť. 

Pán riekol: Dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš; dám radu obrátiac na teba svoje oko.  (Ž 32,8)

24.) Je citlivý a nežný, keď nás učí. (Mt 10 )

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše… Mt 11,28-29)

25.) Byť v službe s Ním a v Jeho práci je ľahké a užitočné. 

…lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.

(Mt 11,30)

26.) Nikdy Ťa neoklame, neopustí ani nezanechá …

… Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím, takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomocníkom, a nebudem sa báť. (Žid 13,5-6)

27.) Čokoľvek kvôli Nemu stratíme, tak On nám to mnohonásobne už tu na zemi odplatí.

A Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou -. A on im povedal: Amen vám hovorím, že nieto nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov alebo bratov alebo manželku alebo deti pre kráľovstvo Božie, kto by v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života. (Lk 18 28-30)

28.) Každý človek raz príde pred Neho na Súd.

Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé. (2Kor 5,10)

29.) V Ňom máme všetko a On je presne taký Boh a Pán, akého my ľudia potrebujeme. 🙂

Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval!? (R 8,32)

Boh je extrémne dobrý. Som si istý, že je oveľa lepší než si myslíme alebo uvedomujeme. Dôvod, prečo som nedal 30 dôvod, prečo veriť v Boha je, že som nechcel aby to pôsobilo, že všetky možnosti som vymenoval… tých dôvodov je určite podstatne viac. 🙂

Čo sa týka dokazovania týchto výrokov, tak v tomto krátkom článku na povzbudenie na to nebolo miesto, ale všetky z nich sa dajú ešte viac biblicky potvrdiť alebo vedecky, alebo podložiť skúsenosťou. Len či by tomu aj uverili?! 🙂 Každopádne ja som tu písal pravdu, a to o čom som presvedčený. Uveriť je na vašom rozhodnutí, ale to čo som tu chcel zhrnúť je, že za Bohom sa oplatí isť! 🙂

Pozretia: 14,804 , Dnes: 22 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK