PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
7 Biblickych rodzielov medzo Cirkvou a sektou
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou
7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou
Na úvod

Aký je rozdiel medzi cirkvou a sektou? Pomocou nasledujúcich bodov sa ich pokúsim charakterizovať. Cirkev (podľa Biblie) je Boží nápad. Spoločenstvo veriacich je jeden z najlepších darov od Boha pre veriaceho. „Sektou“ tu nazývame náboženskú skupinu, ktorá je zdeformovaná ľudským faktorom. Respektíve nejaké náboženské zoskupenie postavené nie na Božích princípoch. [1] Odštiepené od biblických hodnôt a Božieho plánu. Ak niekto tápe v pojme cirkev, tak odporúčam článok „Čo je Cirkev?„, ktorý vlastne nadväzuje na tento článok.

1) Stojí na zlom základe

Prvý rozlišujúci znak je, že na akom základe stojí. Sekta stavia svoju existenciu na kadejakých základoch, kdežto cirkev na Bohu. Pokiaľ nejaká náboženská skupina stavia viac na zvykoch, tradícii, emóciách, ľuďoch, vodcoch alebo čomkoľvek inom než na Kristovi (biblickom), tak to je prvý a najhlavnejší rozlišujúci znak.

Lebo iný základ nemôže NIKTO položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. (1.Kor 3:11)

2) V CENTRE JE ČLOVEK A NIE BOH

V cirkvi potrebuje byť centrom Kristus a nie nejaký iný vodca. To nepopiera, že môžu byť nejakí ľudia ustanovení do služby a do zodpovednosti.[2] Ale centrom je Kristus a nie vedúci. Pokiaľ aj základ je biblický, ale centrom sa stáva nejaký človek, kňaz, pastor, kazateľ alebo kazateľova manželka, tak to je nezdravá črta. Skutočný vodca vedie ľudí bližšie a priamo ku Kristovi a nie ku sebe samému. 

Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.

(Mat 23:8)

3) DRŽIA SA VIAC INEJ KNIHY NEŽ SAMOTNEJ BIBLIE
Cirkev sa výhradne drží a stavia na základe Písma, a všetko skúma skrze Neho. Pokiaľ máme aj nejakú inú dobrú literatúru, tak to nie je zakázané alebo zlé. Len pokiaľ tá iná literatúra nie je na rovnakom mieste ako Biblia. V horšom prípade je dokonca tá kniha nad Bibliou. Osobne verím, že Boh aj dnes inšpiruje ľudí, aby písali knihy. No žiadna z nich sa nesmie rovnať alebo prevyšovať Písmo.


Teda tretí hlavný rozdiel medzi sektou a cirkvou, že je daná rovnaká alebo väčšia dôležitosť na nejakú inú knihu, než na Bibliu.
Také známe príklady: kniha Mormon, Katechizmus(RKC, Luterov), Strážna veža, Veľký spor (Whitova)…[3] alebo aj ktorékoľvek iné knihy, napríklad či už od Kenetha Hegina, Dereka Princa, Johna Beverea, Watchmana Neeho… Sami osebe, títo autori sú dobrí a mám ich veľmi rád, ale ak ktorákoľvek iná literatúra prevyšujúca samotné Písmo v cirkvi, je znak sekty. Deje sa to oveľa častejšie než by si to tí ľudia vedeli priznať.

A on odpovedal a riekol im: Prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie? …. Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.

(Mat 15:3,9)

4) INŠPIRUJÚ STRACHOM A NIE BOŽOU LÁSKU

Základný spôsob v jednaní. Cirkev by mala byť presiaknutá Božou láskou a nie strachom.[4] Pokiaľ inšpiruje strachom alebo používa strach na jednanie s ľuďmi, tak je to potom črta sekty. Cirkev inšpiruje a motivuje v prvom rade láskou a Božou dobrotou. To je hlavný spôsob akým Boh chce meniť ľudské srdcia a životy, jeho dobrotou a láskou (R 2:4). Nie strachom z potrestania, alebo získavaním si dobrých bodov (zaslúženie). Preto aj my potrebujeme jeho napodobňovať – žiť a konať tak, ako On.

Ef 4:16 „…budovanie sa v láske.“

Mať bázeň (rešpekt) pred Bohom je správne. Ja som sa tak obrátil, že som sa zľakol, že kam môj život vo vzbure proti Bohu vedie. Právom som sa zľakol. No poznanie, že Boh je dobrý, mi pomohlo sa obrátiť. Nevylučuje sa to navzájom, Božia dobrota by nás mala v prvom rade inšpirovať a Božia bázeň nám dodávať rešpekt pred Bohom.[5]

5) LEN MY SME TÍ SPRÁVNI
cirkev-300x300
Článok : Čo je cirkev?

Kráľovstvo Božie, spasenie, Biblia, Boh, Ježiš, Duch Svätý sa nedajú obmedziť na žiadnu skupinu. Stále mi príde veľmi vtipné, keď nejaká skupina sa prezentuje ako tá jediná správna.[6] Samozrejme, že sme niekde, kde sa najviac vieme stotožniť s učením. No pokiaľ niekto chce zúžiť všeobecnú Cirkev len na svoju malú skupinku, je to minimálne vtipné.[7] Cirkev si uvedomuje, že jediný správny je tu Boh a jedinou cestou k Nemu je Kristus, preto sa nedá obmedziť len na nejakú ľuďmi ohraničenú skupinu. 

Keď sa niekto tak prezentuje, tak mi stále hlavou beží text piesne:

Já, já, já, jenom já

Já, já, já, jenom já

Já, já, já, jenom já

Já stačím si sám Já, já, já, jenom já

 

6) JE TO ORGANIZÁCIA, NIE ORGANIZMUS 

V cirkvi je Boh a chce mať OSOBNÝ vzťah s každým veriacim.[8] Tu je veľký priestor pre osobnú interakciu a komunikáciu s Bohom. Boh je živý a chce aby jeho život cez nás prúdil prirodzene/nadprirodzene. Preto aj Nový Zákon Cirkev opisuje ako TELO – živý organizmus (1.Kor 12:12). Sme živé časti tohto tela. To ale neznamená, že tam nemôže byť poriadok, alebo nejaká organizácia. Sekta nemá tento život a je to hlavne organizácia, zhora od ľudí a je presne nadiktované, čo sa má a nemá urobiť. Napríklad 5 krát denne sa modliť, kedy a ako sa postiť, ísť na misiu / púť, nejesť nejaké potraviny…  Úplne tam chýba osobný kontakt s Bohom.

Túto črtu bohužiaľ môžu mať aj skupiny, ktoré sa odvolávajú na Bibliu. Biblia to nazýva ako ľudské náboženstvo alebo zákoníctvo. Cirkev nás vedie v prvom rade k osobnému vzťahu s Bohom. Tiež do nášho osobnostného rozvoja a identity v Bohu.

Cirkev potrebuje byť v prvom rade rodina a nie inštitúcia.

A tak povedal Pán: Pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním ľudí… (Iz 29:13)

7) PROSTREDIE KONTROLY / MANIPULÁCIE A NIE SLOBODY 

Kontrola je jedna z náboženských čŕt, ktorú je možné žiaľ vidieť aj niekedy v cirkvi. Kontrola je veľmi nenápadná, no veľmi deštruktívna pre cirkev Pána Ježiša, pre prácu Ducha Svätého aj pre jednotlivca a spoločenstvo. Kontrola je, že nejaký človek si nárokuje vlastníctvo alebo moc nad niekým iným. Sme Božím vlastníctvom a On nás vykúpil.[9] Cirkev potrebuje vytvoriť prostredie, kde je sloboda, rešpekt a dôvera jedného voči druhému. Kde sa spoločne rozhodujeme uctievať Pána a nebojíme sa, že nám ten druhý podrazí nohy alebo sa nás pokúsi ohroziť.

„Kontrola je chobotnica, ktorá má plné srdce strachu a chápadlá manipulácie“

Dôvod prečo je kontrola zlá? Lebo je motivovaná strachom a nie Božou láskou, a to zväzuje. Určite sa potrebujeme jeden druhému zodpovedať. No nikto by nemal uplatňovať svoju moc nad tým druhým. Nevlastniť ľudí, ale podporovať sa navzájom v osobnostnom raste do podoby Krista. Skutočne dobrou črtou je stať sa služobníkom ostatných a pozdvihovať druhých (Mar 9:35). Aby sa ich obdarovania a povolanie v Bohu naplno rozvinuli na Jeho slávu.“ 

Záver

Neupadaj do ohovárania alebo kritiky ale radšej do modlitby. 

Žiaľ, niekedy sa aj v cirkvi môžu vyskytnúť niektoré negatívne črty. Preto potrebujeme byť zdravo opatrní, obzvlášť ak sme vo vedení, ale aj keď sme členmi. Chcem vás povzbudiť aby ste určite neupadli do ohovárania, súdenia alebo do kritizovania iných, ale aby ste sa radšej za tých ľudí modlili. Tým oveľa lepšie pomôžeme, ako „hádzaním kameňov“. Boh sám si očisťuje svoju Cirkev a On ju uvádza do každej pravdy. To neznamená, že nie je čas kedy povedať veci v láske na rovinu.

Pokiaľ je niekto v nejakej takej skupine, ktorá všetky alebo väčšinu týchto veci spĺňa, tak URČITE odporúčam zvážiť odchod a nájsť zdravé biblické spoločenstvo (hoci nedokonalé). V prípade konkrétnej rady ma môžete pokojne kontaktovať, aj v prípade nejakej konštruktívnej spätnej väzby.

Martin


Článok: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

Odkazy k článku “ 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou“ :

[1] Definícia podľa Wikipedia:

Táto definícia z Wikipédie je veľmi trefná a odborne etymologicky presnejšia. Preto som pokladal za dobré ju tu zdieľať. Moja definícia sekty pre tento článok je: „ľuďmi zdeformované náboženstvo. Oproti biblickej Cirkvi, pod čím rozumiem: „spoločenstvo postavené na biblických hodnotách“. Dôvod prečo som použil vlastnú definíciu pre tento článok, lebo slovo sekta dnes nesie dosť negatívny význam. A chcel som zachytiť podstatu.

Sekta (z lat. sectasequi – nasledovať, ako preklad gréckeho hairesis – voľba, spôsob myslenia) je v tradičnom chápaní (spravidla menšia) náboženská obec, ktorá sa schizmou(rozdelenie) alebo priamo odštiepila od väčšej (spravidla etablovanej) cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním a/alebo obradom a podobne. V tomto zmysle sa výraz už spravidla nepoužíva a nahradili ho výrazy ako alternatívne náboženstvo, nové náboženské hnutie a podobne.

V predkresťanskej antike sa výraz „hairesis“ (od stredoveku v latinských textoch prekladaný ako „secta“-sekta) používal bez citového zafarbenia na označenie filozofických alebo náboženských zoskupení. V prvých storočiach kresťanstva sa pojem začal používať na označenie odštiepení od spoločnej cirkvi.

Výraz sekta sa taktiež používa v zmysle označenia nejakého náboženského spoločenstva za nebezpečné pre spoločnosť.[1] Masívnemu rozšíreniu takéhoto významu výrazne napomohli média, ktoré bez overenia preberajú informácie od etablovaných cirkví a antisektárov.[2]

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sekta

[2]  Sk 20:28 A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.

[3] Týmto nechcem útočiť na tieto skupiny, ktoré používajú tieto knihy, ale je to fakt, že sú to najčastejšie reálne príklady. Tento problém samozrejme nehrozí len im.

[4] Kol 3:14, Kor 5,14

[5] Pokiaľ na niekoho príde strach lebo žije v hriechoch, tak je to normálne. No potom keď urobí pokánie prežíva Božiu dobrotu, že mu Boh odpustil a tá ho vedie k zmene.

[6] Luk 9:50 Ale Ježiš mu povedal: Nebráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás.

Luk 11:23 (Ježiš:) Kto nie je so mnou, je proti mne: a kto so mnou neshromažďuje, rozptyľuje.

Jan 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Teda spasenie, odpustenie sa nedá limitovať len na jednu skupinu, ale len na Krista. Článok na tému Kto je Ježiš?

[7] Viaceré skupiny sa toho dopúšťajú, nie len jedna… všeobecná (katolícka) znamená celosvetová alebo po celom svete.

[8] J 10:27 Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma…

 J 14:23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.

 Zj 3:20 Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.

[9] 1Pet 2:9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla,

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

Pozretia: 52,402 , Dnes: 16 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK