7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

Na úvod

Aký je rozdiel medzi cirkvou a sektou? Pomocou nasledujúcich bodov sa ich pokúsim charakterizovať. Cirkev (podľa Biblie) je Boží nápad. Spoločenstvo veriacich je jeden z najlepších darov od Boha pre veriaceho. „Sektou“ tu nazývame náboženskú skupinu, ktorá je zdeformovaná ľudským faktorom. Respektíve nejaké náboženské zoskupenie postavené nie na Božích princípoch. [1] Odštiepené od biblických hodnôt a Božieho plánu. Ak niekto tápe v pojme cirkev, tak odporúčam článok „Čo je Cirkev?„, ktorý vlastne nadväzuje na tento článok.

1) Stojí na zlom základe

Prvý rozlišujúci znak je, že na akom základe stojí. Sekta stavia svoju existenciu na kadejakých základoch, kdežto cirkev na Bohu. Pokiaľ nejaká náboženská skupina stavia viac na zvykoch, tradícii, emóciách, ľuďoch, vodcoch alebo čomkoľvek inom než na Kristovi (biblickom), tak to je prvý a najhlavnejší rozlišujúci znak.

Lebo iný základ nemôže NIKTO položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. (1.Kor 3:11)

2) V CENTRE JE ČLOVEK A NIE BOH

V cirkvi potrebuje byť centrom Kristus a nie nejaký iný vodca. To nepopiera, že môžu byť nejakí ľudia ustanovení do služby a do zodpovednosti.[2] Ale centrom je Kristus a nie vedúci. Pokiaľ aj základ je biblický, ale centrom sa stáva nejaký človek, kňaz, pastor, kazateľ alebo kazateľova manželka, tak to je nezdravá črta. Skutočný vodca vedie ľudí bližšie a priamo ku Kristovi a nie ku sebe samému. 

Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.

(Mat 23:8)

3) DRŽIA SA VIAC INEJ KNIHY NEŽ SAMOTNEJ BIBLIE
Cirkev sa výhradne drží a stavia na základe Písma, a všetko skúma skrze Neho. Pokiaľ máme aj nejakú inú dobrú literatúru, tak to nie je zakázané alebo zlé. Len pokiaľ tá iná literatúra nie je na rovnakom mieste ako Biblia. V horšom prípade je dokonca tá kniha nad Bibliou. Osobne verím, že Boh aj dnes inšpiruje ľudí, aby písali knihy. No žiadna z nich sa nesmie rovnať alebo prevyšovať Písmo.


Teda tretí hlavný rozdiel medzi sektou a cirkvou, že je daná rovnaká alebo väčšia dôležitosť na nejakú inú knihu, než na Bibliu.
Také známe príklady: kniha Mormon, Katechizmus(RKC), Strážna veža, Veľký spor (Whitova)…[3] alebo aj ktorékoľvek iné knihy, napríklad či už od Kenetha Hegina, Dereka Princa, Johna Beverea, Watchmana Neeho… Sami osebe, títo autori sú dobrí a mám ich veľmi rád, ale ak ktorákoľvek iná literatúra prevyšujúca samotné Písmo v cirkvi, je znak sekty. Deje sa to oveľa častejšie než by si to tí ľudia vedeli priznať.

A on odpovedal a riekol im: Prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie? …. Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.

(Mat 15:3,9)

4) INŠPIRUJÚ STRACHOm A NIE BOŽOU LÁSKU

Základný spôsob v jednaní. Cirkev by mala byť presiaknutá Božou láskou a nie strachom.[4] Pokiaľ inšpiruje strachom alebo používa strach na jednanie s ľuďmi, tak je to potom črta sekty. Cirkev inšpiruje a motivuje v prvom rade láskou a Božou dobrotou. To je hlavný spôsob akým Boh chce meniť ľudské srdcia a životy, jeho dobrotou a láskou (R 2:4). Nie strachom z potrestania, alebo získavaním si dobrých bodov (zaslúženie). Preto aj my potrebujeme jeho napodobňovať – žiť a konať tak, ako On.

Ef 4:16 „…budovanie sa v láske.“

Mať bázeň (rešpekt) pred Bohom je správne. Ja som sa tak obrátil, že som sa zľakol, že kam môj život vo vzbure proti Bohu vedie. Právom som sa zľakol. No poznanie, že Boh je dobrý, mi pomohlo sa obrátiť. Nevylučuje sa to navzájom, Božia dobrota by nás mala v prvom rade inšpirovať a Božia bázeň nám dodávať rešpekt pred Bohom.[5]

5) LEN MY SME TÍ SPRÁVNI
cirkev-300x300

Článok : Čo je cirkev?

Kráľovstvo Božie, spasenie, Biblia, Boh, Ježiš, Duch Svätý sa nedajú obmedziť na žiadnu skupinu. Stále mi príde veľmi vtipné, keď nejaká skupina sa prezentuje ako tá jediná správna.[6] Samozrejme, že sme niekde, kde sa najviac vieme stotožniť s učením. No pokiaľ niekto chce zúžiť všeobecnú Cirkev len na svoju malú skupinku, je to minimálne vtipné.[7] Cirkev si uvedomuje, že jediný správny je tu Boh a jedinou cestou k Nemu je Kristus, preto sa nedá obmedziť len na nejakú ľuďmi ohraničenú skupinu. 

Keď sa niekto tak prezentuje, tak mi stále hlavou beží text piesne:

Já, já, já, jenom já

Já, já, já, jenom já

Já, já, já, jenom já

Já stačím si sám Já, já, já, jenom já

 

6) JE TO ORGANIZÁCIA, NIE ORGANIZMUS 

V cirkvi je Boh a chce mať OSOBNÝ vzťah s každým veriacim.[8] Tu je veľký priestor pre osobnú interakciu a komunikáciu s Bohom. Boh je živý a chce aby jeho život cez nás prúdil prirodzene/nadprirodzene. Preto aj Nový Zákon Cirkev opisuje ako TELO – živý organizmus (1.Kor 12:12). Sme živé časti tohto tela. To ale neznamená, že tam nemôže byť poriadok, alebo nejaká organizácia. Sekta nemá tento život a je to hlavne organizácia, zhora od ľudí a je presne nadiktované, čo sa má a nemá urobiť. Napríklad 5 krát denne sa modliť, kedy a ako sa postiť, ísť na misiu / púť, nejesť nejaké potraviny…  Úplne tam chýba osobný kontakt s Bohom.

Túto črtu bohužiaľ môžu mať aj skupiny, ktoré sa odvolávajú na Bibliu. Biblia to nazýva ako ľudské náboženstvo alebo zákoníctvo. Cirkev nás vedie v prvom rade k osobnému vzťahu s Bohom. Tiež do nášho osobnostného rozvoja a identity v Bohu.

Cirkev potrebuje byť v prvom rade rodina a nie inštitúcia.

A tak povedal Pán: Pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním ľudí… (Iz 29:13)

7) PROSTREDIE KONTROLY / MANIPULÁCIE A NIE SLOBODY 

Kontrola je jedna z náboženských čŕt, ktorú je možné žiaľ vidieť aj niekedy v cirkvi. Kontrola je veľmi nenápadná, no veľmi deštruktívna pre cirkev Pána Ježiša, pre prácu Ducha Svätého aj pre jednotlivca a spoločenstvo. Kontrola je, že nejaký človek si nárokuje vlastníctvo alebo moc nad niekým iným. Sme Božím vlastníctvom a On nás vykúpil.[9] Cirkev potrebuje vytvoriť prostredie, kde je sloboda, rešpekt a dôvera jedného voči druhému. Kde sa spoločne rozhodujeme uctievať Pána a nebojíme sa, že nám ten druhý podrazí nohy alebo sa nás pokúsi ohroziť.

„Kontrola je chobotnica, ktorá má plné srdce strachu a chápadlá manipulácie“

Dôvod prečo je kontrola zlá? Lebo je motivovaná strachom a nie Božou láskou, a to zväzuje. Určite sa potrebujeme jeden druhému zodpovedať. No nikto by nemal uplatňovať svoju moc nad tým druhým. Nevlastniť ľudí, ale podporovať sa navzájom v osobnostnom raste do podoby Krista. Skutočne dobrou črtou je stať sa služobníkom ostatných a pozdvihovať druhých (Mar 9:35). Aby sa ich obdarovania a povolanie v Bohu naplno rozvinuli na Jeho slávu.“ 

Záver

Neupadaj do ohovárania alebo kritiky ale radšej do modlitby. 

Žiaľ, niekedy sa aj v cirkvi môžu vyskytnúť niektoré negatívne črty. Preto potrebujeme byť zdravo opatrní, obzvlášť ak sme vo vedení, ale aj keď sme členmi. Chcem vás povzbudiť aby ste určite neupadli do ohovárania, súdenia alebo do kritizovania iných, ale aby ste sa radšej za tých ľudí modlili. Tým oveľa lepšie pomôžeme, ako „hádzaním kameňov“. Boh sám si očisťuje svoju Cirkev a On ju uvádza do každej pravdy. To neznamená, že nie je čas kedy povedať veci v láske na rovinu.

Pokiaľ je niekto v nejakej takej skupine, ktorá všetky alebo väčšinu týchto veci spĺňa, tak URČITE odporúčam zvážiť odchod a nájsť zdravé biblické spoločenstvo (hoci nedokonalé). V prípade konkrétnej rady ma môžete pokojne kontaktovať, aj v prípade nejakej konštruktívnej spätnej väzby.

Martin


Článok: Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva)

Odkazy k článku “ 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou“ :

[1] Definícia podľa Wikipedia:

Táto definícia z Wikipédie je veľmi trefná a odborne etymologicky presnejšia. Preto som pokladal za dobré ju tu zdieľať. Moja definícia sekty pre tento článok je: „ľuďmi zdeformované náboženstvo. Oproti biblickej Cirkvi, pod čím rozumiem: „spoločenstvo postavené na biblických hodnotách“. Dôvod prečo som použil vlastnú definíciu pre tento článok, lebo slovo sekta dnes nesie dosť negatívny význam. A chcel som zachytiť podstatu.

Sekta (z lat. sectasequi – nasledovať, ako preklad gréckeho hairesis – voľba, spôsob myslenia) je v tradičnom chápaní (spravidla menšia) náboženská obec, ktorá sa schizmou(rozdelenie) alebo priamo odštiepila od väčšej (spravidla etablovanej) cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním a/alebo obradom a podobne. V tomto zmysle sa výraz už spravidla nepoužíva a nahradili ho výrazy ako alternatívne náboženstvo, nové náboženské hnutie a podobne.

V predkresťanskej antike sa výraz „hairesis“ (od stredoveku v latinských textoch prekladaný ako „secta“-sekta) používal bez citového zafarbenia na označenie filozofických alebo náboženských zoskupení. V prvých storočiach kresťanstva sa pojem začal používať na označenie odštiepení od spoločnej cirkvi.

Výraz sekta sa taktiež používa v zmysle označenia nejakého náboženského spoločenstva za nebezpečné pre spoločnosť.[1] Masívnemu rozšíreniu takéhoto významu výrazne napomohli média, ktoré bez overenia preberajú informácie od etablovaných cirkví a antisektárov.[2]

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sekta

[2]  Sk 20:28 A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.

[3] Týmto nechcem útočiť na tieto skupiny, ktoré používajú tieto knihy, ale je to fakt, že sú to najčastejšie reálne príklady. Tento problém samozrejme nehrozí len im.

[4] Kol 3:14, Kor 5,14

[5] Pokiaľ na niekoho príde strach lebo žije v hriechoch, tak je to normálne. No potom keď urobí pokánie prežíva Božiu dobrotu, že mu Boh odpustil a tá ho vedie k zmene.

[6] Luk 9:50 Ale Ježiš mu povedal: Nebráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás.

Luk 11:23 (Ježiš:) Kto nie je so mnou, je proti mne: a kto so mnou neshromažďuje, rozptyľuje.

Jan 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Teda spasenie, odpustenie sa nedá limitovať len na jednu skupinu, ale len na Krista. Článok na tému Kto je Ježiš?

[7] Viaceré skupiny sa toho dopúšťajú, nie len jedna… všeobecná (katolícka) znamená celosvetová alebo po celom svete.

[8] J 10:27 Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma…

 J 14:23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.

 Zj 3:20 Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.

[9] 1Pet 2:9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla,

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou 7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

Pozretia: 18,321 , Dnes: 3 

8 myšlienky na “7 biblických rozdielov medzi cirkvou a sektou

 1. Peter Václav

  Biblia a Kniha Mormonova – sú svätým BOŽÍM SLOVOM ! Mnohí si v dnešnej hektickej dobe nevedia nájsť čas, aby si spolu s Bibliou, preštudovali trpezlivo taktiež aj Knihu Mormonovu, ktorá je ďalším svedectvom o JEŽIŠOVI KRISTOVI a len potvrdzuje všetky pravdy Svätej Biblie. Navyše Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní ( mormonskí kresťania ) je dnes JEDINOU skutočnou pravou Cirkvou nášho Pána a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA – na Zemi ! Pre širšie obzory ohľadom viery a náuky mormonských kresťanov môžete navštíviť oficiálnu webovú stránku : http://www.mormoni.sk

  1. Martin Autor príspevku

   Ďakujem za komentár.

   Áno, žiaľ náboženská skupina tzv. Mormoni spĺňa ak nie všetky, tak určite väčšinu týchto čŕt sekty.

   Kľúčové verše, ktoré podkopávajú toto učenie:
   Biblia, List Galaťanom 1:6-10 „Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo. Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.“

   1. Korinťanom 4:20 „Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci.“

   Evanjelium bez reálnej Božej moci, ako čítame v Biblii, smrdí 100% ľudskosťou.

   Knihu Mormon a učenie Mormonov a Smitha nie je možné stotožniť s Písmom. (Na to by človek vážne potreboval veľmi veľké dioptrie), vo všetkej úcte.
   Knihu Mormon nepokladám za Božie zjavenie, ale za iné evanjelium respektíve nešťastný výklad k Písmu. Učenie Smitha nie je učenie z Biblie, ale „nejakého“ anjela a Smitha.

   Nanovo potrebujeme hľadať pravdu evanjelia v Písme.

   Iné knihy pokladať za Božie zjavenie, dať ich na rovnaké miesto s Písmom, je čistý znak sekty. Hoci niekedy si zjavne odporujú, v horšom prípade sú tam len menšie a smrteľne jedovaté odchýlky. Jedno percento kyanidu v 99% čaji by stačilo na to aby ma zabilo.
   Principiálne presne rovnakú vec ako oni, tvrdia aj ľudia, čo sa držia napr. Veľkého Sporu (Whitova), katolicizmu, a iní. Otázka, kto z nich má teraz Pravdu? Ktoré z toho je práve to akože „doplňujúce“ zjavenie? ANI JEDNO! Za takýmito učeniami stoji INÝ DUCH. Tá váha tej knihy to len dokazuje.

   2. Korinťanom 11:4 „Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktoré ste neprijali, „pekne znášate“.“

   Odporúčam všetky veci stávať výhradne na Božom slove a nie na Smithovi.

   Patent na Pravdu má len Boh. Je len na nás či sa JEHO pravde podriadime. On sám nás na konci bude súdiť (2. Korinťanom 4). No ako jedinú a pravú cirkev označiť nejakú ľudskú skupinu… je absurdné a protirečiace. Vo všetkej úcte.

   P.S.: Stretol som neraz Mormonských misionárov, aj ľudí, čo tam chodili. Viem o čom som písal. Evanjelium bez moci len dokazuje, že to nebude pravda. GBY

 2. Spätný odkaz Čo je náboženstvo? (Pasca náboženstva) - FIRE production

 3. Spätný odkaz Tradícia vs Biblia ? - FIRE production

 4. Andre

  Mormonska cirkev?A nebolo Zjavenie Jana poslednou a zapecatenou knihou?Boli potrebne dalsie knihy zjavene mormonom alebo adventistom 7dna?

 5. Petet

  Dobry den. Zaujal ma vas clanok a pravdivy opis problematiky aj s odvolanim sa na pismo svate… zaujimali by ma este dake veci, nad ktorymi sa zamyslam a modlim sa o ne…
  Ktora biblia je ta prava? Ako sa daju vnimat apokryfne evanjelia a preco niesu zakonponovane v biblii?
  Nebol aj zidovsky kanon stanoveny ludmi na synode v jamnii? Lutherovci si po reforme tiez stanovili len ‚svoje‘ knihy a katolicka biblia bola tiez stanovena dokonca pohanskym cisarom konstantinom I. za pomoci politickeho manipulovania.
  Pozehnany den a casy prajem vsetkym

  1. Martin Autor príspevku

   Ďakujem za otázku.

   celkom ťažka otázka.

   1. Prvú vec ktorú si musíme uvedomiť že Boh si na zapísanie Biblii použil ľudí ktorí boli ním inšpirovaný. Rovnako ako keď vyviedol Izrael z Egypta, požil si na to aj človeka – Mojžiša. Teda Boh si použiva ľudi na to aby to na zemi konal.

   2. Preto verím že podobným spôsobom viedol aj zostavenie kanonu.

   3. Ak by Biblia bola produktom RKC, tak prečo by ju zapisali tak že im v 15 st spôsobila rozdelenie (Reformaciu)? Preto verím tomu že Boh sám si straži svoje Slovo.

   4. Samozrejme aj židia podla Pisma sú povolaný aby strážili Pismo – preto aj oni maju veľku bázen ho prekrucať, hoci maju iný vyklad…

   5. Čo sa týka apokryfov, rešpektujem tie knihy ako historické ale nepovažujem ich za KANON – npr Barucha učil anjel čarovať, Makabejsky sa modlili za mrtvích … je to pre mňa ako bežna žido- kresťanská literatura.

   6. Preto ja sa najviac priklániam k protestanskemu kanonu. Je podľa mňa najpresnejši a najlepši.

   Článok k teme : https://www.gotquestions.org/Slovencina/Biblia-kanon.html (+ stručný opis vzniku kanonu)

   VERÍM tomu že Biblia je dielom Boha.

   Video z Bible Project

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

ZDIEĽAJ SVOJU VIERU
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
ĎALŠIE ČLÁNKY
Ako zvíťaziť nad strachom

Čas prečitánia cca 9 minút Strach je jedným z najväčších negatívnych hybných síl sveta. Paralizuje, manipuluje, klame, zveličuje, ničí a zväzuje aj Božie deti. Je

Pozretia: 38,875 , Dnes: 19 

Ako vykoreniť neodpustenie z hĺbky srdca

Čas prečitánia cca 8 minút Úprimne, asi každý jeden človek, zažil nejaké zlé veci v živote, či už väčšie alebo menšie, ktoré neboli fér a

Pozretia: 36,141 , Dnes: 22 

RÓBERT – Ako ma Ježiš našiel v mojom náboženstve

Čas prečitánia cca 6 minút Moje náboženstvo nebolo veľmi vzdialené od kresťanstva, no predsa nebolo vôbec blízko. Od malička som vyrastal v cirkevnom – protestantskom prostredí.

Pozretia: 30,240 , Dnes: 29 

MODLITBY ZA UZDRAVENIE Z COVIDU

(Npíšte nám meno a symptómy)

Prihláste sa na odber noviniek

Žiadne spamy, iba aktuálny a zaujmavý obsah
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp