FIREproduction.sk

12 Fascinujúcich odpovedí na otázku: Čo bude po smrti?

Veľa ľudí si dnes myslí, že nemôžme vedieť čo bude po smrti. Áno, sú rôzne predstavy o tom čo sa deje po smrti. No Pán Boh cez Božie slovo nás veľmi jasne vyučuje. Presne o tejto zaujímavej a dôležitej téme je aj tento článok. Budem v ňom odpovedať na otázku, ktorá sa týka každého jedného z nás, lebo všetci raz zomrieme. Skôr alebo neskôr.

Biblia nás veľmi jasne vyučuje, že človek nie je len kus mäsa a kostí, ale že má aj dušu a je v svojej podstate duchom, ktorý je večný. Kde po smrti strávime večnosť? Keďže telo je z prachu a v prach sa obráti, ale duch je od Boha a nezaniká ale je stvorený pre večnosť (Kaz 3,11).

A Pán Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme(telo) a vdýchnul do jeho nozdier dych života(duch), a človek sa stal živou dušou(duša).

Gn 2,7 , + Heb 4,12
Čo bude po smrti? (Nebo, Peklo, Duša, Nový Jeruzalem?)

Čo je NEBO alebo NEBESIA?

Nebesia v pôvodnej hebrejčine sú stále v množnom čísle. Teda je viac nebies. Jedno je to, ktoré vidíme, krásne azúrové, kde lietajú vtáci a lietadlá. Druhé je duchovná sféra, kde prebieha duchovný boj medzi nebom a zemou (Dan 10,20, Ef 6,12). Je to nebo medzi prvým a tretím. Tretie nebo, je to miesto o ktorom Apoštol Pavel hovorí, že bol vytrhnutý vo videní (2.Kor 12,2). Je to miesto kde prebýva Boh (Zj 11,13b).

Najdôležitejšou charakteristikou neba je to, že tam je Boh a je plné Jeho slávy, krásy a pokoja… Čo je ešte lepšie je, že sám Boh ťa tam chce. Otázkou je len či ty prijmeš Božie podmienky ako sa tam dostať.

Čo je v Nebi?

Okrem Boha Otca v nebi je aj Ježiš, veľké množstvo Božích anjelov a ďalšie duchovné bytosti a ľudia – ktorí došli spasenia (Zj 5:11-14).
Nebo je až tak nádherne a veľké miesto, že si je ho ťažké predstaviť alebo pochopiť našim ľudským mozgom alebo našimi dočasnými skúsenosťami (1Kor 2,9). Je tam nádherne, radosť a naplnenie, žiadne zlo, smútok, hriechy, trápenie, bolesť, choroba, chudoba, smrť alebo démoni ani nič nečisté (Zj 7:15-17).

Ako sa dostať do neba?

Ako som napísal, Boh ťa tam chce a chce ťa tam až tak veľmi, že bol ochotný obetovať to najvzácnejšie čo mal – svojho Syna Ježiša. Aby si mohol byť očistený od svojich hriechov a prijať spasenie (záchranu). Teraz je krok na tebe. On poslal “rebrík” z neba a je len na tebe sa ho chytiť a nechať sa ním vytiahnuť.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Jn 3,16

Peklo – miesto kde nikto nechce skončiť

Podľa Biblie to je miesto veľkého trápenia, z ktorého niet úniku, ktoré horí ohňom a sírou (Zj 14:9-11). No aj tak, tá úplne najhoršia vec, ktorá tam je, je úplne oddelenie od Boha.

Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

2Tes 1,9

Peklo alebo Ohnivé jazero?

Často sa tieto dve “miesta” zamieňajú, ale je medzi nimi podstatný rozdiel. Peklo je miesto, kde vládne satan, je to jeho oblasť, asi ako pre Boha Nebo. Ohnive jazero je miesto spravodlivého Božieho hnevu, kde, nakoniec, bude uvrhnuté všetko z pekla aj samotné peklo so satanom na večnú skazu.

Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero.

Zj 20,14

Kto tam bude?

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že ohnivé jazero nebolo pripravené pre človeka, ale pre satana a jeho anjelov a tých čo sa k nemu pridali.

Písmo dokonca jasne hovorí kto každý tam bude:

Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“

Zj 21:8

Ak ste sa našli v tomto zozname, ešte nezúfajte, lebo každý človek nejako zhrešil, či už viac alebo menej a obeť Ježiša Krista je dostatočná, každý z týchto hriechov dokonale a úplne očistiť z nášho života v momente, keď sa pokoríme pred Pánom.

Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.

Mat 25 40-41 (Celý text je na konci článku)

Dôležitú vec, ktorú by sme si mali uvedomiť je, že Boh nechce, aby žiaden človek strávil večnosť v ohnivom jazere. Je to “cieľová stanica” cesty, ktorú si tu niektorí na zemi vybrali. Čo človek seje bude aj žať, inými slovami čo robíme a čo si vyberieme to budeme aj mať.

Najalarmujúcejšie v tomto kontexte toho textu je, že aj tí ľudia, čo nazývali Ježiša Pánom, ale nemali žiadnu praktickú lásku, budú odsúdení spolu so satanom a jeho anjelmi.

Minule som jedného nemenovaného falošného Biblického učiteľa počul kázať na tento text. Prakticky povedal, že jediné čo musíme mať je láska, aby sme boli spasení a veriť v Ježiša ani na to nepotrebujeme. Toto tento text nehovorí, lebo tí ľudia nazvali Ježiša Pánom.

A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

ZJ 20:15

Zapísaní v Knihe života sú pravdepodobne ľudia, ktorí prijali večný život, a ten prijmeme jedine skrze Pána Ježiša Krista. Plus, sú aj iné texty, ktoré to potvrdzujú. Napríklad:

Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Jn 3,36

Jediný spôsob ako sa tomu vyhnúť je chytiť sa “rebríka”, ktorý nám bol daný z neba.

Zmieriť s Bohom sa dá iba počas života

Zmieriť sa s Bohom môžeme len počas života, po smrti to už nebude možné lebo potom už bude súd.

A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd.

Heb 9,27

Bude sa dať z pekla vykúpiť po určitom čase?

Sú učenia, ktoré tvrdia, že človek v pekle nebude na večnosť, ale že tam iba zhorí. Čo by som ja osobne nebol vôbec proti. No v Biblii vidím niečo iné. Príklad: falošný prorok, ktorý spolu so šelmou (človek – predstaviteľ svetového satanského systému) budú uvrhnutí priamo do ohnivého jazera (Zj 19,20) a po viac ako 1000 rokoch k nim bude pridaný aj Satan (ZJ 20:7b,10). No zjavne po tých 1000 rokoch nezhoria…

7 A keď sa dovŕši tisíc rokov… 10 Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.

ZJ 20:7b,10

Na inom mieste sa zase píše, že démoni budú mučení na veky vekov alebo večným ohňom dňom i nocou – nikdy neprestávajúcom (Zj 14:11).

Posledný súd a vzkriesenie

Veľakrát sa len zjednodušene hovorí o nebi a pekle, no Biblia hovorí, že to tam úplne nekončí.

Vzkriesenie mŕtvych je udalosť pred posledným súdom, kedy všetci ľudia vstanú z mŕtvych a dostanú nové telá, nie také isté ako boli pred tým, ale oveľa lepšie. (1.Kor 15:35-58)

… a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.

Ján 5,29

Potom bude posledný súd. Je to udalosť, ktorá sa odohrá na konci našich dejín. De facto, budú len dve miesta kde ľudia skončia, buď v Ohnivom Jazere(Peklo) alebo v Novom Jeruzaleme (Nebo).

Nový Jeruzalem – Sväté mesto

Je mesto Boha, Baránka a Božieho ľudu. Boh dokonca vtedy stvorí novú zem a nové nebo. Tento nový alebo nebeský Jeruzalem zostúpi na tú novú zem a vtedy už bude AKO V NEBI TAK AJ NA ZEMI.

Čo sa týka opisu mesta, priklaniam sa k tomu, že je to skôr metaforicky pripodobnené k Svätyni svätých (miesto v Židovskom chráme kde prebýval Boh – obraz budúcich vecí), ktorá bola tiež štvorec a celá zo zlata.

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 

3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ 

5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 

ZJ 22:1-7 (Pokračovanie celého textu nižšie)

A čo ľudia, ktorí v živote nepočuli o Ježišovi a zomreli, alebo malé deti, ktoré zomreli?

Veľmi dobrá a zároveň ťažká otázka. Prv chcem povedať, že to, čo mne dáva pokoj je to, že hoci na niektoré odpovede nemáme zatiaľ jednoznačné odpovede z Písma, viem že Boh je dobrý a spravodlivý sudca, ktorý bude súdiť spravodlivo a súd patrí v konečnom dôsledku len jemu.

Takisto viem, že Pán Boh sa každému človeku snaží “klopať” na srdce. Dôležité je to, aby sme na jeho volanie reagovali a nasledovali ho.

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou.

Zj 3,20

Na druhej strane aj pre nás ako kresťanov je to výzva. Veď to je naše povolanie prinášať evanjelium, dobrú správu o Ježišovi, jeho lásku, múdrosť aj moc stratenému svetu. “Nezahrabať sa” v strachoch, pohodlí, pozemskej kariére, starostiach, našich plánoch a iných veciach od služby do ktorej nás on povolal.

Slobodná vôľa: Dve úplne iné cesty a dva úplne iné ciele

Boh nám dal slobodnú vôľu, a VOLÁ NÁS na jeho cestu života, ale rozhodnutie a zodpovednosť za našu voľbu je na nás. Nie je to ako vo východných náboženstvách, nemení osud, ktorý bol určený a sme jeho “väzňami”… Boh predkladá pred nás úzku cestu života, ktorá vedie do požehnania a širokú cestu smrti a prekliatia, ktorá vedie do zahynutia.

Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

Biblia Matúš 7:13-14 + 5.Mojžišová 30:19-20

Záver – Pozvánka, ktorá sa “neodmieta”

A Duch i nevesta hovoria: „Príď!“ A ten, kto počúva, nech povie: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si zadarmo naberie vody života.

Zj 22:17

Duch Svätý a Nevesta (Ježišova cirkev), voláme celý svet, aby prišli k živej vode – Ježišovi.

Ak sa chceš dostať do neba, potrebuješ sa 1. rozhodnúť sa chcieť a 2. prísť k Ježišovi pre večný život! Nikto iný nemá živú vodu, ani ju nemôže dať, žiadne iné náboženstvo či filozofia alebo učiteľ. Iba sám Ježiš Kristus Boží Syn, ktorý zaplatil tú najvyššiu cenu a z lásky sám seba obetoval za hriechy!

Áno, je to ponuka, ktorá sa “neodmieta”, ale predsa sú ľudia, ktorí ju odmietli a už to nemôžu nikdy vrátiť späť. Preto ber to viac ako smrteľne vážne, máš jeden život, jeden pokus, rozhodni sa múdro a prosím zmier sa s Bohom kým máš čas.

Vidíme sa “čoskoro”. 🙂

Ak by si chcel vedieť viac o Ježišovi, klikni na obrázok.

– Martin K.


Potom alebo teraz

Raz som stretol jedného cudzinca vo vlaku a rozhovor prišiel na večnosť a zmierenie s Bohom. Jeho jednoduchá alibistická odpoveď bola: Ja sa zaujímam len o prítomnosť, toto budem riešiť potom. Tak sa mi ho nedalo spýtať, “riešiš kde pôjdeš na dovolenku na týždeň a neriešiš kde strávi tvoja duša večnosť?”. Úprimne sa zamyslel a dal mi za pravdu.

Videá a svedectva k téme:

Svedectvo o stretnutí s Bohom na pokraji smrti.

VERŠE A ODKAZY Z BIBLIE, z článku ˇčo bude po smrti o nebi, pekle, poslednom súde

Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach.

Ef 6,12


Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach.
Zj 11,13b

Kaz 3,11 Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Bôh, a to tak od počiatku až po koniec.

1Kor 2,9
Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo
 a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.

ZJ 7:15-17
Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.“

Zj 5:11-14
11 A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. 12 Volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.“ 14 Nato štyri bytosti povedali: „Amen.“ Potom starší padli a klaňali sa.

2.Kor 12:2
Znám človeka v Kristovi – pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba.

Rim 14,17
Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.

Zj 14:9-11
9 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, 10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11 Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijme znak jej mena.“ 

MAtuš 25
SÚDNY DEŇ.
31 A keď prijde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy, 32 a shromaždené budú pred neho všetky národy, a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33 a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. 34 Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma; 36 nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu odpovedia spravedliví a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a napojili sme ťa? 38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? 39 A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. 41 Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; smädný som bol, a nedali ste mi piť; 43 hosťom-cudzincom som bol, a neprijali ste ma; nahý, a neodiali ste ma; nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo jako hosťa-cudzinca alebo nahého alebo nemocného alebo v žalári a neposlúžili sme ti? 45 Vtedy im odpovie a riekne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. 46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.


 Zj 19,20
Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírou.

Po 100 rokoch
ZJ 20.
SATAN PREPUSTENÝ, JEHO KONEČNÁ PORÁŽKA A TIEŽ UVRHNUTIE DO OHNIVÉHO JAZERA.
7 A keď sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho žalára 8 a vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich shromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. 9 A vyšli na šír zeme a obkľúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale sostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Zjavenie 22

NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM
1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3 Od trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ 5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ 6 A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. 8 Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“

NOVÝ JERUZALEM
9 Prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš, naplnených siedmimi poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril: „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.“ 10 V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, 11 ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu akoby krištáľovo čistému jaspisu. 12 Malo mohutné a vysoké hradby; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela: 13 tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. 15 Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. 16 Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. 17 Zmeral aj hradby a merali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 19 Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20 piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu. 22 Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. 25 Jeho brány sa nebudú vo dne zatvárať, lebo noci tam nebude. 26 Prinesú doň slávu a česť národov. 27 A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

1,048 total views, 1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.