FIREproduction.sk

BIBLIA vs. MARIÁNSKY KULT

Úvod

Keď som písal túto knižku snažil som sa udržať si neutrálny postoj, aby som mohol porovnať NIEKTORÉ nebiblické učenia o Panne Márii.

Biblická Mária je osoba, ktorú si veľmi vážim a mám ju vo veľkej úcte, pretože povedala Bohu ÁNO! Ale nemyslím si, že to z nej robí boha!

Mojim úmyslom je poznať pravdu a nájsť na isté otázky odpovede. Píšem tu o už nájdených odpovediach z Božieho Slova – Biblie.

Informácie o Mariánskom kulte som čerpal aj z Internetu (SME – V čom je moc Mariánskeho kultu), z filmov a násteniek v kostoloch, katechizmu aj osobnej skúsenosti s čím som sa osobne stretol… Odkazy typu Gn 3:21, Jn 18:38 a p., sú odkazy na texty v Biblii. Písmená sú skratkou biblickej knihy, prvé číslo je kapitoly a druhé odkazuje na presný verš v nej.

Boh sa k úprimným správa úprimne

Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne.

Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. (ŽALM 18:26:27)

Dôležité upozornenie: Ak chcete pokračovať v čítaní tohto článku, tak jedine s ÚPRIMNÝM a ČISTÝM SRDCOM. Lebo Boh sa stavia ÚPRIMNE K ÚPRIMNÝM a PREVRÁTENE K PREVRÁTENÝM.

Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. (Jn 7,17)

Ak nebudete máť srdce čisté a úprimne, a nebudeme MILOVAŤ PRAVDU, tak nenájdete Božiu pravdu ktorá vyslobodzuje, maximálne upadnete do bludu.

…pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži. (2.Tes 2:10b-11)

Niekedy naše srdcia môžu byť obtiažne tým čo si ľudia myslia, alebo páčiť byť prijatý druhými ľudmi, alebo našou pýchou, alebo tým čo sme boli vychovaný. A to spôsobuje že naše srdce je skorumpované ľudskou slávou, a preto nevidíme pravdu.

Ok, toľko k úvodu. Myslím, že je dobré začať od pravdy.

1) EXISTUJE PRAVDA?

Pilát mu (Ježišovi) odpovedal: “Čo je pravda?”. (Jn 18:38)

Tento verš dokonale vystihuje to, že ľudia nevedia ani nepoznajú, čo je to pravda.

Čo je teda pravda?

Ježiš: “Tvoje (Otcove, Božie) slovo je pravda.” (Jn 17:17 )

pravda = skutočnosť, realita, “tak ako to je„, …

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria

Článok: 9. Existuje pravda?

Ak chceš spoznať pravdu, začni s Bibliou.

V Biblii je asi 4 000 krát napísané: „Tak hovorí Hospodin(Pán)“, „A stalo sa slovo Božie ku mne povediac“, Ježiš povedal alebo Svätý Duch povedal, BIBLIA je Božie Slovo! Biblia = pravda. Preto dané odpovede budem hľadať v Biblii, lebo verím, že sa na Písmo v sa môžem 100% spoľahnúť. Taktiež je to najvyššou duchovnou autoritou.

Had (Satan): “Či naozaj Boh povedal?”. (Gn 3:21)

Diabol od počiatku spochybňuje slovo Boha a dokonca aj Božiu existenciu (hoci on sám nie je ateista).

Prečo svet nepozná pravdu a toľko blúdi? Lebo sa nechal oklamať a zavrhol Božie Slovo…

 

Lebo je napísané

Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: “Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!”. On však povedal:Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.”.

Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: “Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.”. Ježiš mu povedal: “Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!”.

A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: “Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.”. Tu mu povedal Ježiš: “Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš svätoslúžiť!”. Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. (BIBLIA Mt 4:1-11)

A (Ježiš) Povedal im: “Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, prorokoch i žalmoch…” (Lk 24:44 – Jeho výrok po vzkriesení)

Sám Ježiš, Boži Syn, Mesiáš, Pán, Boh v tele, keď bol konfrontovaný so Satanom, držal sa Písma (Biblie).

Ježiš sa STÁLE držal písma a Jeho celý úspešný život sa od toho odvíja. Keď potom náš Pán a spasiteľ sa držal tak Písma, tak o čo skôr by sme mali my jeho nasledovníci. 

Odpoveď je často v Písmach.

Ak aj Diabol citoval Písmo, tak ho vytrhol z celého kontextu Biblie. Viď druhé pokušenie. Diabol nie len spochybňuje Božie slovo, ale ho aj prekrúca!

Písmo sa vykladá písmom – veľmi pravdivé heslo reformácie.

Ježiš prišiel ukázať cestu tomuto svetu.

Ježiš: “Ja som cesta pravda i život a nikto neprichádza k Otcovi ak len nie cezo mňa.” (Jn 14:6)

Ježiš: “Ja som svetlo sveta ten kto mňa nasleduje nebude chodiť vo tme ale bude mať svetlo života.” (Jn 8:12)

Ak nebudeme milovať PRAVDU je napísane že  zblúdime 

…a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.(2.Tes 2:10-12)

Pôsobenie bludu, nie je Božia vôľa pre človeka, ale prirodzeny dôsledok Božieho súdu vzburí voči neláske voči Pravde.

2) POROVNANIE UČENÍ

Kto je blahoslavený?!

A stalo sa v tom, ako hovoril, ženejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlasa povedala mu: “Blahoslavený (-šťastný) život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si používal.”, ale On (Ježiš Kristus) povedal: “Ba pravdu, blahoslavení, ktorí čujú SLOVO BOŽIE a zachovávajú ho!” (Lk 11:27-28)

Blahoslavený = šťastný z Božieho hľadiska

V týchto veršoch je prvý náznak oslavovania (velebenia) života, ktorý ho nosil a prsia, ktoré používal, teda jeho matky, ale Pán Ježiš túto ženu okamžite zrušil!

Ježiš tu veľmi jasne hovorí, že lepšie je tomu kto robí, čo On hovorí, čuje a zachováva Jeho slovo… ako prsiam, ktoré Ho kojili.

Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!

A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam povedal svojej matke:Ženo, hľa tvoj syn!”, a potom povedal: “Hľa ,tvoja matka!”, a od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe. (Jn 19:26-27)

Skôr tu ide hlavne o to, že Ježiš chcel ukázať, že on musí byť vo vyšších veciach svojho Otca (zomrieť na kríži) a Mária už nemôže byť naďalej jeho matkou, aj keď ju stále mal rád, preto jej dal náhradu, a to učeníka, ktorého miloval (Jána). Preto povedal: “Ženo, hľa tvoj syn!“, aHľa ,tvoja matka!”. Boh ma súcit a chce nám nahradiť to, čo sme stratili kvôli Nemu.

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že tu vidia vzor k tomu, aby sme uctievali Máriu. Moja otázka je: “Kde ho tu vidia?”. Každopádne si treba dať pozor na prekrúcanie Písma a videnie vecí, ktoré neexistujú! (2. Kor 4:2), lebo to vedie k vytváraniu heréz.

V tomto texte neexistuje príklad k uctievaniu Márie!

Ježišovo Narodenie. Prvorodený aj jednorodený.

A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov a prijal svoju manželku. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš. (Mt 1:24-25)

Jej nepoznal – to znamená, že s ňou nespal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna.

 A Adam poznal Evu, svoju ženu a počala, a porodila Kaina… (Gn 4:1)

To isté slovo, ktoré je použite v negatíve pri Márii a Jozefovi, je použité aj pri Adamovi a Eve na vyjadrenie pohlavného styku.

“Dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna”, Ježiš bol jej (Máriin) prvorodený syn. PRVOrodený!? To znamená, že je prvý medzi mnohými deťmi! To znamená že nemohla potom ostať pánnou. Tiež aj to že Ježiš potom musel máť aj bilologických surodencov.

Lebo tak miloval Boh svet, že svojho JEDNOrodeného Syna dal, … (Jn 3:16)

Ježiš bol jednorodený syn Otcov, teda jediný syn Boží, ktorý sa narodil z panny a Jeho Otec bol priamo Boh Otec. Mária porodila viac detí, ale Ježiš bol prvý. Teda Pannou bola iba keď nadprirodzene otehotnela, ale potom už pannou neostala! Veď aj učenie Katolíckej cirkvi by takéto manželstvo vyhlásilo za neplatné!!

Kto je blízky Ježišovi?

(Ježiš) A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratiahľadajúc príležitosť s ním hovoriť. A ktosi mu povedal: “Hľa tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať.”, ale On odpovedajúc riekol tomu kto mu to povedal:Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?”, a vztiahnúc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: “Hľa, moja matka i moji bratia! Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou.” (Mt 12:46-50)

Výklad: Za Ježišom prišli jeho príbuzní, jeho matka (Mária) a jeho bratia – nie bratranci, nie sesternice, nie strýkovia, nie susedia, ale jeho vlastní bratia! Tak sa to tu píše, nedomýšľajme si to, čo tam nie je napísané. (Viac v komente pod článkom)

Jeho bratia a jeho matka mu zo začiatku neverili, zo začiatku si mysleli, že zošalel! (viď. Mk 3:21)

Pán Ježiš odpovedá, že kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach je jeho bratom i sestrou i matkou – Ježiš pozerá na ľudí iným pohľadom ako my! On pozerá na ľudí cez „duchovnú optiku“, ktorá je večná a duchovná, nesebecká a spravodlivá! Inými slovami, blízkosť k Ježišovi určuje nie to, že ho máš v rodokmeni, ale to, že činíš Jeho vôľu.

Ten istý príbeh je aj zopakovaný v Luk 8 len tam miesto činí Jeho vôľu je činí a počúva Božie slovo. Teda činiť Božiu vôľu = počúvať a činiť Jeho slovo. To nehovorím ja ale Písmo.

Teda dalo by sa povedať, že Ježiš svoju pokrvnú matku dokonca ani nevidí ako nejakú “večnú” matku, lebo sa pozeral z večného hľadiska.

Pohoršuje ťa to?

No tak to znie z toho textu. Nie žeby ju pokladal za kráľovnú nebies, aj keď stále ju miloval, ale nie viac ako kohokoľvek iného. (Rim 2:11)

V evanjeliách sú dokonca aj mená jeho bratov a aj to, že mal sestry. Keď prišiel do svojho rodiska, ľudia na neho reagovali:

Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária, a jeho bratia Jakub a Jozes a Šimon a Júdas? A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ tedy má tento všetko toto? (Mt 13:55-56)

Teda v Biblii sú dokonca zaznamenané mená jeho biologických bratov. Jeden z jeho biologických bratov Jakub dokonca viedol zbor v Jeruzaleme a napísal list Jakubov. Nebol to apoštol Jakub!

Teda vážne neviem z kade ľudia máju predstavu o tom, že Mária nemala ďalšie deti s Jozefom.

Je správne sa klaňať ľuďom, duchovným bytostiam či anjelom?

Ján, potom čo mu Boh cez anjela dal prorocké videnia o budúcnosti:

A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on (anjel) mi povedal: Hľaď, nerob toho! Som tvoj spolusluha (Zj 19:10)

A keď už vošiel Peter, a keď sa s ním stretol Kornélius, Kornélius padol k jeho nohám a klaňal sa. AlePeter ho pozdvihol a povedal: Vstaň, veď i ja sám som človek. (Sk 10:25-26)

Z toho jasne vypláva, že nie! Nemáme sa klaňať ani ľuďom, ani anjelom, ani svätým ľuďom!

Všimnite si, že staršie duchovné autority ako Peter a anjel okamžite reagovali správnym spôsobom a nesúhlasili s týmto prejavom úcty Jána a Kornélia, s odpoveďou – sme vám podobní! Biblická pokorná Mária by tak isto striktné nesúhlasila, ak by sme ju chceli uctievať!

Blahoslaviť a sláviť

Mária povedala: Hľa od teraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, … (Lk 1:48)

Lea povedala: To na moje blahoslavenstvo, lebo ma budú blahoslaviť dcéry… (Gn 30:13)

Blahoslaviť = robiť šťastným, mať v úcte, keď žena porodí diéta, všetci ju blahoslavia pôsobia v nej radosť “aké krásne bábätko ti dál Pán” …

Nikde tu nehovorí písmo o tom, aby sme uctievali, vzývali alebo svätoslúžili Márii alebo Lei.

V Grečtine je sloveso makaridzein a znamená nazývať niekoho blahoslaveným, hovoriť o niekom, že “šťastne konal z Božieho pohľadu”. V angličtine prekladané ako blessed – požehnaný. Ďalší príklad výskytu tohto slovesa je Jk 5:11.

Sláva

Sláva na výsostiach Bohuna zemi pokoj… (Lk 2:14)

Bohu, ktorému sláva na veky vekov. (Gal 1:5)

Sláva patrí iba Bohu: Lk 2:14, Rim 11:36, Flp 4:20, Zj 7:12, Sk 7:55, Iz 48:11 …

Tieto verše poukazujú na to, že sláva patrí iba Bohu. (Sláva – vzdávanie božskej cti ako jedinému Bohu všemohúcemu, všadeprítomnému a vševediacemu)

Svätoslúžiť!

Prvé prikázanie Božích prikázaní :

Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiniš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh, žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosti… (Ex 20:3-5)

Nebudeš mať iných bohov – to znamená aj veci, bytosti, osoby, javy, predmety, ktorým nemáme svätoslúžiť.

Svätoslúžiť = prinášať obeti, obrady, chválu, prosby, dávať sa do poslušnosti, vzdávať sa vecí pre Boha (obetovať), preukazovať božskú česť, kadiť, klaňať sa, spievať duchovné piesne, vzývať (volať po ňom) – modliť sa k, atď.

V Starom zákone (SZ) aj v Novom zákone (NZ) Boh varuje, aby sme to nerobili!

Ježiš: “Odíď satane, lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a Jemu samému budeš svätoslúžiť! (Mt 4:10)

Ježiš tu veľmi jasne odbil Satana, potom čo ho navádzal aby sa mu poklonil – svätoslúžil. Diabol je ten, kto sa snaží si privlastniť a ukradnúť Božiu slávu, aby sme jeho alebo čokoľvek iné, za čo by sa postavil, uctievali namiesto Boha samotného. Preto aj padol z neba, lebo sa chcel povýšiť nad Boha. (Iz 14)

Z denníka SME: „V čom je sila Mariánskeho kultu“ – Púte, mariánske spolky, modlitebné skupiny, procesie, kult úcty k mariánskym obrazom a sochám, ľudové mariánske piesne a modlitby. V tom všetkom sa odráža hlboký vzťah Slovákov k Panne Márii.

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria

Panna Mária Šaštínska

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej panny Márie pochádza ešte z roku 1412, jeho slávenie však ustanovil až pápež Benedikt XIII. v roku 1727. Ostrihomský arcibiskup následne povolil verejnéuctievanie sochy Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne…

Všimnite si, že uctievajú obrazy a sochy… toto nebude z Boha! (2. M 20:3-4)

Sedembolestná Panna Mária v Šaštíne – Toto je soška, ktorá bola povolená, aby bola uctievaná (bolo to povolené človekom, nie Bohom; (2. M 20:3-4)).

Je zlé sa modliť k mŕtvym?

…ktorý by sa pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí… (5. M 18,11-12)

Ohavnosťou(תּוֹעֵבָה), je najtvrdší výraz vyjadrujúci odpor, hnus, nenávisť k niečomu. Na porovnanie Leviticus 3:11, Dt 27:15, Zj 21:27. Ja si aspoň stále pritom slove predstavím niečo, čo zjem a ma z toho totálne napne…

Boh hovorí, aby sme sa nepýtali mŕtvych a modliť by sme sa k nim potom mali? Mali by sme si potom ich pýtať o modlitbu, alebo o pomoc? Určite nie!

Môže Panna Mária každého všade vypočuť?

Nie, iba Boh je všadeprítomný, vševediaci, všemohúci! Ona nie je Boh!

Tak potom načo strácať čas zbytočným volaním k niekomu, kto ani o nás nemôže vedieť!

O tom, že vystúpila na nebo ako Ježiš, sa nič nepíše a je to nebiblické! Ovocie z toho je zlé, lebo odvádza ľudí od Ježiša a Otca… aj keby, mŕtvi tiež nie sú všadeprítomní!

Môžu nás počuť naši zosnulí alebo pomáhať?

Lebo ako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd. (Žid 9:27)

Túto teologickú pravdu vedeli aj obyčajní ľudia v prvom storočí, že keď človek zomrie, ďalej už nič pre seba alebo pre druhých urobiť nemôže, iba čakať na súd, ktorý bude na konci sveta… (aj keď vieme, že tí, ktorí veria v Ježiša (Jn 11:25) budú žiť s Ním, ale to neznamená, že budú nejako zasahovať do diania na zemi alebo na Nebi (Jób 7:9-10)).

(Posledný súd bude na konci sveta – Zj 20:11-15)

Je Mária matkou cirkvi? 

Ale budúci Jeruzalem je slobodný, a to je naša matka. (Gal 4:26)

Biblia, ak dáva niekoho za našu matku, tak je to Jeruzalem a nie Mária. Možno preto, že odtiaľ príde Mesiáš… (Rim. 11:26)

Mala by nám byť Mária ochrankyňou?

Hospodin (Boh) je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítoma rohom (mocou) môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou… (Ž 18:2)

Tu nám dáva Biblia príklad, kto má byť našou istotou a ku komu sa máme utiekať…

Boh je našou mocou spasenia – žiadne odpustky!

Lebo kto je Bohom okrem Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?! (Ž 18:32)

Podľa tohto, ten na koho sa môžeme 100% spoľahnúť, je len Boh! Božia láska k nám je väčšia než ktoréhokoľvek človeka. Boh je všemohúci či snaď potom nie je pre nás DOSTATOČNÝ?

https://fireproduction.sk/6-ako-prijat-spasenie/

Článok: Ako prijať spasenie?

Bola Mária potrebná na stvorenie Stvoriteľa (Ježiša)?

No asi nie, všetko bolo stvorené skrze Neho a pre Neho (Kol 1:16). On bol už pred stvorením sveta, lebo On je Stvoriteľ a Mária je stvorením. Džbán nestvoril hrnčiara ale hrnčiar džbán…

Každopádne týmto nechcem ani kúsok ubrať z povolania, ktoré naplnila Mária za svojho života – Boh ju použil, aby sa stal človekom. To ale neznamená, že ona sama sa tým stala Bohom. Hoci prax a neporozumenie niektorých ľudí tak vyzerá.

Je Ježiš dostatočný? Alebo potrebujeme niekoho ďalšieho(Máriu)?

Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. (2.Kor 3:5-6)

JEŽIŠ JE DOSTATOČNÝ! Pre spasenie, preto aby sme mohli slúžiť Bohu, poznali Ducha Božieho…

Je Mária prostredníkom medzi nami a Bohom(Ježišom)?
Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš… (1Tim 2,5)
 
 
A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. (Jn 14,6)
 
Ak sa chcem dostať k Bohu, tak je len JEDEN prostredník medzi nami a Bohom. Ak Boh dál JEDNÉHO prostredníka, nie je dobré máť ďalšieho…
 

3) NEBIBLICKÉ ZJAVENIA

Ale aj keby sme vám my alebo anjel z nebazvestovali iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! (Gal 1:8-9)

Iné evanjelium znamená nebiblické napr.: “keď precestuješ celú zem po kolenách, tak budeš spasený”, alebo “Modliť sa ružence k Panne Márii je potrebné preto aby si bol spasený” toto je totálna blbosť. Biblia v Ef 2:8 hovorí: „Spasení ste z milosti a to nie sami zo seba ale je to dar Boží.“. Spasení ste z milosti, nie z toho, že po kolenách ste prešli celú zem. Samozrejme zaslúženie si spasenia našimi vlastnými skutkami môže rôzne vyzerať. Podstata je to že Pavel tu hovorí, že ten, kto vám zvestuje takéto iné evanjelium, nech je prekliaty! Silné slová.

A niet div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. (2. Kor 11:14)

Biblia tu znova varuje, že Satan je protivník Boží a náš, on sa pretvaruje! To znamená, hrá sa na Anjela svetla, dokonca niekedy i na Ježiša…

Príklad: Fatima – údajne sa tam počas prvej svetovej vojny zjavila Panna Mária Fatimská.

A viete čo? Ja tomu verím. Dokonca, keď husto pršalo, tak potom všetci boli suchí. Dosť veľký zázrak, nemyslíte? O.K. a teraz čo povedala (čerpal som z filmu a rôznych knižiek ako Mária hovorí svetu…).

Mária Fatimská: „Choďte po mojej čistej ceste, aby ste došli tej Ježišovej.“

Aj začínajúci teológ si hneď všimne, že tu niečo nesedí. A to je to, že JEŽIŠ – ON  SÁM JE CESTA! (Jn 14:6) Táto cesta nemá žiadne prípojné cesty, Ježiš je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi (1. Tim 2:5).

Ďalej Jn 10 – tu sa Ježiš reprezentuje ako „dvere do ovčinca“. Všimnite si, že tu nikde nie je portál! On sám je dvere do neba!

Iné – ďalej im povedala, aby sa tie deti pŕhlili žihľavou (pred tretím zjavením). Toto by malo vzbudzovať otázku: Či Ježišova obeť nebola snáď dostatočná?! Ježišova jedna obeť je úplné dostatočná. (Žid 10:12-14 )

Ježiš na kríži povedal: „Dokonané je!“ (Jn 19:30). To znamená, že je urobené už všetko, celý dlh je už zaplatený za naše hriechy. Toto slovo sa dávalo na veľký dlžobný úpis, keď bolo všetko zaplatené! Ježiš VŠETKO za nás zaplatil. Keď si túto pravdu uvedomíme, tak nás to veľmi oslobodí od nášho snaženia sa a oslávi to Ježiša. Sám si polož otázku, je snáď Ježišova obeť, ktorá bola daná za hriechy celého sveta, nedostatočná pre odpustenie hriechov? Je snáď nedostatočná???

Nikde v Biblii nie je príklad k sebatrýzneniu, ale presný opak (Nu 14:1). Samozrejme, čo sa týka pôstu, to nie je sebatrýznenie.

Toto sú iba dva príklady a myslím, že na základe toho by sa dalo povedať, že to, čo sa tam zjavilo, nebola Mária!

Biblia hovorí o tom, že satan sa prezlieka za anjela svetla, či nie? (2. Kor 11:14)

A tak teraz, čoho sa môžeme držať, aby sme neboli diablom oklamaní? Jednoducho toho, čoho sa držal Ježiš – PÍSMA! (BIBLIE; Mt 4) Jedine tak nebudeme oklamaní.

Okultné predmety plus modly…

Ide hodina a je teraz,keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov… (Jn 4:23)

Ruženec – podobné korálky aké majú budhisti na svojich „očisťovacích“ púťach – sú skoro úplne totožné s ružencom. Dookola opakovaná modlitba, odratúvanie korálok. V Biblii sa nikde nepíše o ruženci, do ktorého máme skladať nádej alebo, ktorý máme používať ako pomôcku pri modlení sa. Ale píše sa, aby sme dôverovali Bohu (Ž 37:5, 1. Pt 5:7) a hľadali Jeho, volali k Nemu (Iz 55:6). Ak by to vážne bolo také dobré, prečo by na to Boh už dávno neupozornil napr. v Starom zákone! Starý zákon je obrazom, Nový zákon je naplnením.

Boh hľadá modlitebníkov v duchu a pravde (J 4:24)

Pravde – podľa Božieho Slova, napr. v komôrke, v spoločenstve… V Biblii nikde nemáme príklad sa modliť k mrtvím svätým – nebiblické, nie v pravde Božieho slova.

Duchu – nie nábožensky, povrchnou naučenou formulkou, ale podľa srdca/hlbokého vnútra ľudskej bytosti. Viac na túto tému v článku : Čo je nábooženstvo? 

Ruženec vs. budhistická mantra. Foto obrázok je z knihy Priprav sa k boji. Rebecca Brown.

Pražské Jezuliatko
BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria

Pražské Jezuliatko

Soška, ku ktorej sa veriaci môžu modliť, keď chcú mať vypočuté modlitby. Socha pražského Jezuliatka, ktoré má množstvo šiat… modlia sa priamo k soške.

Dôležitá poznámka – Jezuliatko nemá nič spoločné  s Ježišom Kristom Nazaretským, Synom Božím, Kráľom slávy, Kráľom kráľov a Pánom pánov… On je živý!

Odkiaľ pochádza potom Mariánsky kult? 

Dostal sa do kresťanstva po inšpirovaní kultom Izis, ktorý začal v Egypte, no neskôr sa tento silný kult matky rozšíril do celého známeho sveta, najmä malej Ázie. Viac k tejto téme v článku, ktorý napíšem v budúcnosti.

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria

Socha Izis vs. panny Márie

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria

 

 
Vzývanie kráľovnej nebies (Jeremiáš 7. kapitola 16-20)

BIBLIA vs. MARIÁNSKY KULTTy sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebiesa obetujú úliatby iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú – znie výrok Hospodinov – či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne.

Kráľovná nebies je silná démonická mocnosť ktorú už Izreal uctieval v Egypte.  A teraz vo Vatikáne na Petrovom námestí je Osirisov stĺp privezený z Egypta, bez srandy!

A to je niečo čo si veľa ľudí neuvedomuje, že to nie je len problém teórie, ale za tým je reálna silná duchovná sila. Ktorej účel je zviesť ľudí priamo od Panna k sebe. Pri marianských zjaveniach sa bežne predstavuje ako Kráľovná nebies. No a ľudia to aj tak nechcú vidieť!

Ja som tvoj Boh a nebudeš mať iných bohov. (Exodus 20:1-4)

Ja som Pán (JHWH), tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Pán (JHWH), tvoj Boh, Boh žiarlivý,…
(Ex 20:1-4)

Toľko ľudí pozná a odvoláva sa na desatoro. No akosi túto prvú a základnú pravdu nevidia v širšom kontexte.

“Boh” je niekto koho uctievame, kto je prvý a najdôležitejší v našom živote. Tým by mal byť jedine a len jediný a pravý Boh (trojjediný).

Niekedy iného boha nazveme iným “svätým” biblickým menom a začneme to uctievať a myslíme si, že tým slúžime Bohu. No v konečnom dôsledku robíme presný opak…

Toto prvé prikázanie v desatore je podľa mňa najsilnejší argument proti Mariánskemu kultu.

 

Zvod Schizofrénia “jedno hovoria, druhé robia” 

Raz som počul jedného chalan sa nahlas modliť ruženec. Prišiel som k nemu a spýtal som sa ho, prečo sa modlí k Márii a nie priamo k Bohu? On mi odpovedal, že on sa modlí k Bohu… – jedno robí, druhé hovorí. 

Pokiaľ máš poznanie, že Ježiš, keď učí svojich učeníkov modliť sa a začína “Otče náš…”, nie Zdravas Mária…

a

Trošku tvrdé meme … ale žiaľ pravdivé

Modliť sa k Márii, a povedať mi sa k nej nemodlime, len ju prosíme o pomoc/prihovornu modlitbu. Je rovnako nezmyselný argument ako na čiernu povedať že je biela a pritom sa tváriť že je to naozaj biela. Alebo rovnako nezmyselný argument ako povedať že kresťan môźe cvičiť jogu, len musí myslieť na Ducha Svätého. Alebo povedať že je v pohode isť za prostitútkou, ja pri tom myslím na svoju ženu.

Pre Pána keď my máme iných bohov okrem Neho. Je to to isté, ako pre nás manželská nevera. (Ozeaš)

Dajme tomu, že Boh je veľký a dobrý, a dokáže prehliadnuť našu ľudskú nevedomosť. Čo je všetko pravda. Otázka je, ak ty teraz už máš poznanie, prečo by si mal v tom zotrvávať? (Jn 3:19, Lk 12:47)

Základ je to, že si potrebujeme uvedomiť, že modliť sa máme jedine k Bohu, On je dostatočný, či snáď nie?

Kám to smeruje ? budúcnosť?

A potom sa zjaví ten bezbožník(antikrist), ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom; toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi, a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
(2.Tes 2:8-11)

V posledných časoch bude stále väčši rozdiel medzi ľudmi ktorí REALNE NÁSLEDUJU JEŽIŠA a ktorí ho nenasleduju a sú to len náboženský ľudia. Každý si bude musieť vybrať.(Joel 4,14) Boh dokonca zámerne bude pôsobiť TLAK, aby sa ukázalo kto si koho reláne vybral. Masky budu padať, a ukáže sa pravda…

Ták ako Kajn prenasledoval Abela, Ezav zase Jakoba, Farizeji a zakonici (náboženský vodcovia tej doby) Ježiša tak to bolo stále a tak to bude aj na konci veku a už sa to aj deje. Preto potrebujeme pochopiť skutočnú biblickú zbožnosť a jej rozdiel od náboženstva.

Článok : Čo je náboženstvo? (pasca)

Falošné veci prichádzajú preto aby nás okradli od pravého. Preto najlepší spôsob ako  sa vyhnúť zvodu je POZNAŤ PRAVE a ISŤ ZA PRAVÝM. Veľmi veľa ľudí budu zvedený preto že pozerajú na “duchovných vodcoch” viac ako na Ježiša. Je HRIECH pozerať viac na ĽUDIA AKO NA BOHA. A mnohý presne týmto budu zvedený.(Jeremiaš 17:5-8) Dokonca veľa duchovných vodcov ktorý začali dobre a učili Biblické veci, odpadnú a začnú vyučovať bludy. Ľudia ktorí pozerajú viac na človek, inštitúciu, dáv, trend(aj v cirkvi), “duchovne zjavenia” ako na Boha budu tým zvedený… Ježiš je náš pravý ženích(2Kor 11:2) prichadzaju iní ktorí nás od neho chcú zviesť.

V Katolickej cirkvi budu VEĽMI TLAČIŤ ľudí ktorí budu chcieť isť za Pánom v Duchu do kompromisov. Vtedy sa ukáže KOHO SI VYBRALI. Preto teraz sa rozhodni koho si vyberáš Ježiša, alebo iného ženícha, náboženstvo, …

Veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu.  Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou ľstivosťou…

(2.Kor 11:2-3)

4.) DODATOK Z KÁZNE MATÚŠA H.

Čo je zlé na Márii a svätých?? Nosný verš: 

 Nuž a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo JEMU všetci žijú. (Luk 20:38)

RKC verí nasledovnému (KKC 956):

Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.

Inými slovami veria, že keď niekto zomrie, tak ho môžeme prosiť a teda sa k nemu prakticky modliť, aby sa za nás modlil u Boha za milosť. Veria v Cirkev na zemi a v Nebi (oslávenú), že žijú a môžeme mať s nimi ešte nejaký kontakt… to vedie k vyvolávaniu duchov, teda k špiritizmu.

Pohľad Písma: „lebo JEMU všetci žijú“. NIE TEBE. Na tejto strane neba platí:

Aj ich (mŕtvych) láska, aj ich nenávisť, aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. (Kaz 9:6)

Lebo veď ty si náš Otec, lebo Abrahám nevie o nás, a Izrael nás nezná. Ty, ó, Hospodine, si naším Otcom; náš vykupiteľ je od veku tvoje meno. (Iz 63:16)

Lebo Dávid poslúžiac rade Božej vo svojom pokolení zosnul a bol priložený ku svojim otcom a videl porušenie. (Sk 13:36)

Pavol tvrdí opak učenia KKC (Filipenom 1:23-26), ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery, aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi mojím opätovným príchodom k vám.

Ako začalo moje hľadanie 

Na záver ako začalo vlastne moje hľadanie. Vyrástol som v RKC, modlili sme sa ruženec, aj to trochu fungovalo… No nemal som biblické poznanie, obdivoval som to, čo sa stalo vo Fatime. Myslel som si, že to je dôkaz, že Boh je skutočný…

No a v čase, keď som sa reálne srdcom obrátil k Bohu, že Jemu samému chcem úprimne slúžiť. Tak sa moji priatelia za mňa začali modliť, aby aj mne v tom Boh otvoril oči, samozrejme nevedel som to.

V tom čase som išiel na jedno kresťanské stretnutie a položil tam niekto nejakú otázku na Fatimu tomu služobníkovi, čo sa tam zdieľal. On odvetil: “To čo sa zjavilo vo Fatime bol Diabol“. V momente sa mi akoby otvorili oči. Svetlo preniklo do mojej duše a pochopil som, že to, čo sa tam stalo, tie zázraky, neboli od biblickej Márie, ale od falošného démona, ktorý len na seba vzal tú podobu, aby tak zviedol ľudí priamo od Boha k uctievaniu seba. Niektorým dobrým ľudom, ak by sa ukázal s “kopýtkami a rožkami”, maximálne by ich vystrašil, ale nezviedol by ich takto do bludu. Takto sa začalo moje hľadanie v tejto oblasti. Je normálne že človek príme nejaké zjavenie od Boha, no to zjavenie zakaždým poriadne rozsúdené a položené na Svätom Písme. Tak ako Ježiš keď bol na púšti.

Aké ďalšie ovocie to prinieslo? Pápež Jan Pavol II zasvätil Európu Márii namiesto Ježiša. Ľudia sa podstatne viac a viac začali modliť ruženec a prosiť Máriu o príhovor, namiesto priameho oslovovania Ježiša… Vidíte ten nebezpečný odklon od Krista k “Marí” ?!

Článok: Duch antikrista

Ako pokračovalo moje hľadanie, nedokázal som sa stotožniť s tým duchom a modlárstvom ktoré som tam videl prekvitať a odišiel som z  RKC. (ZJ 18:4)

Záver 

Základ je si uvedomiť, že Boh je Bohom a netreba mu brať Jeho slávu, a privlastňovať ju komukoľvek inému, ani nie Jeho matke Márii, a ani iným Máriám (šaštínska, fatimská, medjugorjská, …čo sú vlastne duchovné mocnosti). Ak sme kresťania, máme jedného Boha a Jemu samému máme svätoslúžiť. Ak niečomu inému svätoslúžime, klaniame sa alebo dávame božskú úctu okrem samého Boha je to modloslužba a porušenie prvého prikázania. Takisto chcem povedať, že nemám nijakým spôsobom ťažké srdce na  biblickú Máriu, iba horlím bytostne za pravdu evanjelia, proti tomuto falošnému duchu čo na sebe bere tuto “krásnu masku”.

Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi, a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8:31-32)

Martin


Odporúčané články k ďalšiemu štúdiu tejto témy : http://obratenykatolik.sk/

 

Pán Boh a modly (Jeremiáš 10. kapitola)

1Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin; dom Izraela!

2Takto vraví Hospodin: Nepriúčajte sa ceste pohanov a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú.

3Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou.

4Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo.

5Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria; treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia, a ani dobre robiť nemôžu.

6Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno.

7Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov, ani v ich všetkých kráľovstvách niet Tebe podobného.

8Napospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka – to je len drevo,

9tepané striebro,dovezené z Taršíša, a zlato z Úfázu,dielo umelca z rúk zlievača; fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov.

10Ale Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! Pred Jeho hnevom trasie sa zem; pohania nevydržia Jeho prchkosť.

11Takto im povedzte: Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba.

12On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyseľnosťou rozopäl nebesá.

13Na rachot Jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr.

14Teraz je každý človek hlúpy a nechápavý, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo odliatky jeho sú len klamom a dychu v nich nieto.

15Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu.

16Podiel Jákobov nie im je podobný;lebo On je Tvorcom všetkéhoa Izrael je Jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocností je Jeho meno.

Ak toto nie je modlárstvo, tak ja potom už vážne neviem čo …

Mt 15,14
Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

Film o marianských zjaveniach veľmi dobrý…

208,915 total views, 65 views today

4 myšlienky na “BIBLIA vs. MARIÁNSKY KULT

 1. Spätný odkaz Prenasledovanie v rodine (1. časť) - FIRE production

 2. Martin Autor príspevku

  Keďže sa článok dosť rozšíril a je k nemu veľa komentárov na Facebooku, na ktoré nemôžem, nechcem, a ani nevnímam, že by som mal reagovať, tak tu je stručné vyjasnenie k obsahu článku:

  1) V ÚVODE JE NAPÍSANÉ (teraz som to zdôraznil, lebo je to často prehliadané): “Keď som písal túto knižku snažil som sa udržať si neutrálny postoj, aby som mohol porovnať NIEKTORÉ nebiblické učenia o Panne Márii.
  Teda článok sa nezameriaval na učenie RKC o Márii, ktoré je uvedené v Katechizme, ale na NIEKTORÉ učenia, ktoré so sebou mariánsky kult medzi jeho prívržencami nesie…
  Oficiálne učenie RKC už storočia robí doktrinálny rozdiel medzi uctievaním Boha a úctou k svätým… ale problém je častá schizofrénia v RKC (to je myslené bez urážky), jedno je oficiálne učenie a druhé bežná rozšírená prax, a na TO SOM TU reagoval, na REÁLNE VECI, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ A SÚ V MARIÁNSKOM KULTE TU NA SLOVENSKU…
  Teda preto čerpať aj z verejných násteniek a internetu bolo na mieste, lebo na ne som reagoval, biblickými podkladmi.
  Prečo by som mál čerpať z katechizmu keď mali ktorý katolík ho pozná alebo osa ho drží. (dneska po 8 rokoch je to, lepšie aspoň z môjho pozorovania) Radšej o všeobecné rozšírených učení, ktoré sa často pokladá za “sväté a nedotknuteľne”…

  No ak by som sa odvolával na katechizmus ktorý aj tak málo ľudí pozná a drží sa ho, pochybujem že by vo svetle Písme lepšie obstal. Hoci verím tomu že sú tam aj dobré veci, ale autoritou je Božie slovo a nie ľudské.

  2) Základný je rozdiel medzi úctou a uctievaním! Úcta je božia hodnota, máme si uctiť všetkých a aj mať úctu k Božím veciam. No ak uctievame niekoho iného ako Boha, tak to je modlárstvo a porušenie prvého prikázania. (Som myslel, že z článku to je jasné.)

  3) Veľmi dobrý zdroj k tomuto článku, odporúčam : http://obratenykatolik.sk/?page_id=48

  4) Ak ste sa začali viac zaujímať o Pravdu v tejto oblasti a bude vás to viesť k úprimnému hľadaniu Pravdy cez Písmo a Ducha Svätého, tak tento článok splnil jeden zo svojich účelov. Hlavný účel bol odvrátiť pozornosť od Márii späť ku Kristovi.

  5) Dnes by som ten článok napísal lepšie, má viac ako 8 rokov.

  6) Prehnaná a rozšírená mariánska úcta v RKC bol jeden z najvýznamnejších dôvodov, prečo som odišiel. Dôvodov bola ale oveľa viac, ktoré som tu zámerne neuvádzal, lebo článok nie je o vystúpení z RKC, ale je snahou priniesť biblické svetlo na mariánsky kult.

  7.) Tak isto pamätajte ak ste kresťania, v čokoľvek ste si už vybrali veriť ráz sa všetci postavíme pred súdnu stolicu Kristov, tam to Ježiš dokonale uzavrie, preto vás povzbudzujem budte múdri, úprimní a držte sa Písma tak ako Ježiš. Lebo príhovor Márii vám tam určite nepomôže ani nikomu inému.

  Na záver, prosím vás, ak na FB niečo komentujete a ste kresťania, tak to určite robte v bratskej láske, pokoji a múdrosti… bez ohľadu na to, ktorú stranu či názor zastávate.
  Ďakujem za pochopenie.

 3. Martin Autor príspevku

  Lingvistický argument o „bratoch/bratrancoch“ má dve verzie. Prvá verzia uvádza, že aramejčina a hebrejčina nemala odlišný výraz pre bratranca a tak výraz brat nahrádzal oba významy. Toto tvrdenie sa nedá dokázať, dá sa však dokázať, že neexistoval výraz pre bratranca zo strany matky či otca. Hebrejský Masoretský text a sýrske preklady však odkazujú na bratrancov ako na „strýkových synov“ – aramejsky hovoriaci ľudia v žiadnom prípade neboli neschopní presne popísať bratranca.
  Bez ohľadu na hebrejčinu či aramejčinu – Nová Zmluva bola napísaná v gréckom jazyku, rodnom jazyku Pavla, Marka či Lukáša – osôb s gréckymi menami, ktorí mali v popise Ježišových bratov a sestier na výber z rôznych gréckych slov.
  Výraz „brat“ v týchto pasážach je gréckym výrazom άδελφός (adelfos) a neznamená nič iné, ako „brat“. V gréckej literatúre sa tento výraz nikdy pre iného príbuzného nepoužíval. Ak by chcel grécky hovoriaci rímsky občan Pavol grécky hovoriacim Galaťanom, ktorí nemali žiadnu predstavu o semitských idiómach, napísať, že Jakub bol Ježišovým bratrancom, nie bratom, použil by grécky výraz άνεψτιός (anepsios), ako napr. v Kolosanom 4:1: „Môj spoluväzeň Aristarchus vám posiela pozdravy, a tiež Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keby k vám niekedy prišiel“.
  Význam tohto výrazu je výslovne „bratranec“ a ako taký je použitý i v gréckej Septuaginte v Numeri 36:11.
  Tento grécky výraz je dôležitý, nakoľko mnohí katolícki kňazi svojim veriacim vykladajú, že grécky jazyk nemal výraz na označenie bratranca a preto musel byť nahradený výrazom brat. Ide však o nevedomosť alebo klamstvo: ak by Pavol či Marek chceli uviesť, že Jakub a Jozes boli len Ježišovými príbuznými, nie nutne bratrancami či bratmi, použili by grécky výraz συγγενής (sungenes), s významom „príbuzný“, ako je použitý v Markovi 6:4 a Rimanom 9:3.
  Podobne je to i u vlastného prekladu katolíkov, latinskej Vulgáty. V Galaťanom 1:19 je napríklad použitý výraz frater, s významom „brat“. Ak by šlo o bratranca, použitý by bol výraz nepos, ale nie je tomu tak. Niet teda žiadnych pochybností, že Ježiš mal prinajmenšom 4 bratov a najmenej 2 sestry, biologických potomkov Márie.

 4. Martin Autor príspevku

  ZBIERKA NÁBOŽENSKÝCH HLÚPOSTÍ (na Fb to zdieľal istý kňaz z RKC)
  p. Alberto Maggi OSM

  Učenie Katolíckej cirkvi hovorí, že posolstvá zjavení, všetkých zjavení, nepatria do dedičstva viery veriacich. Preto ten, kto verí v zjavenia nič k svojej viere nepridá a z druhej strany ten kto neverí svoju vieru neumenší, neochudobňuje. Napriek tomu rastú ako huby po daždi vízie a vizionári, zjavenia a tí čo ich vidia a toto všetko sa vo veľkej miere rozširuje cez letáky, časopisy a mariánske rádia, ktoré neustále sýtia nenásytný, bezodný kontajner náboženských hlúpostí vyhláseniami o mnohých, príliš mnohých mariánskych pseudo zjaveniach.

  Máriin osud je zvláštny. Tá, ktorá v evanjeliách povedala: “Urobte všetko čo vám povie” (Jn 2,5), sa zmenila na tú čo hovorí: “Urobte to, čo vám ja hovorím…”. A tak Mária vizionárov hovorí, veľa rozpráva a o všetkom. Upozorňuje, radí, vyhráža sa, napomína, napravuje, dáva podrobné inštrukcie o všetkom: od diéty po módu, od toho, aké programi v televízii pozerať až po politiku (s jasnou preferenciou pre pravicovú orientáciu) a prirodzene o Cirkvi (kde najmilovanejšie sú hnutia s bojovými menami ako “armáda”, “milícia”, “vojsko”, “légia”), všetky rigorózne protikoncilové, zamumifikované v tradíciách, zbožnostiach a náboženských prejavoch minulosti.

  Madona vizionárov je na tisíce svetelných rokov vzdialená od tej, ktorá sa nachádza v evanjeliách, kde odvážna žena v Magnifikáte oslavuje Boha nie ako toho, kto trestá hriešnikov, ale ako toho, kto mocných zasadzuje z trónov a bohatých prepúšťa s prázdnymi rukami (Lk 1,46-55). Obraz Márie v evanjeliách je podstatne vzdialený od úlohy, ktorú jej pripisujú pseudo zjavenia, čiže zachrániť ľudstvo, ktoré je vždy viac skorumpované, nemorálne, hriešne pred už, už nastávajúcim strašným trestom Večnéhoboha, ktorý je znechutený a rozhodol sa ľudstvo zničiť. Stvoriteľ, ktorý ničí dielo svojich rúk: posolstvo, ktoré nemôže byť vzdialenejšie evanjeliám. Boh Ježiša je milosrdný Otec, ktorý netrestá ale odpúšťa, ktorý nevylučuje ale prijíma, nevzďaľuje ale približuje, je Bohom, ktorý neposlal Syna na svet, aby svet súdil, ale aby ho spasil (Jn 3,17). Bohužiaľ, kto nepozná Slovo, sýti sa rečami, opúšťa prameň živej vody a kope si popraskané cisterny (Jer 2,13), výsledkom je dementné delírium, ktoré sa však veľmi ľahko zahniezdi v poverčivých ľuďoch, ktorí “sa stále učia, a nikdy nie sú schopní spoznať pravdu” (2Tim 3,7).

  Prečo práve Márii bola pripísaná úloha, aby sa stala hromozvodom Božieho hnevu? Odpoveď musíme hľadať v postavení ženy, alebo lepšie matky v patriarchálnej rodine, ktorá existovala ešte v neďalekej minulosti. V rodine otec predstavuje autoritu, bol to on čo rozkazoval a trestal. Vzťah detí s otcom bol založený skôr na strachu než na láske. Ak dieťa niečo potrebovalo, nemalo odvahu obrátiť sa priamo na otca, preto sa obracali na matku, ktorá tak mala úlohu sprostredkovateľky a ochrankyne. Keď sa otec nahneval (a hnev hlavy rodiny bol v tých časoch vždy hrozný a krutý), matka sa postavila medzi manžela a dieťa a nie zriedka sa na ňu vylial hnev a utŕžila rany, ktoré boli určené dieťaťu. Teda matka bola tá, ktorá ochraňovala dieťa pred otcovým hnevom a tak zosobňovala milosrdnú stránku rodiny. Tieto vzťahy z rodinného prostredia boli prenesené na náboženskú úroveň, pripisujúc Bohu postavu tvrdého otca rodiny, Márii bezpečnú nežnosť matky a ľuďom úlohu detí, vždy s poškvrneným svedomím, plných strachu z trestov, v tomto prípade božských, preto oveľa hroznejších.

  Prirodzene, v evanjeliách taký aspekt Márie nemá osnovu, lebo tu neexistuje postava hrozného Boha, pred ktorým musí ochraňovať ľudstvo. Keďže Boh nepredstavuje nebezpečenstvo pre človeka, Mária nemá žiadnu úlohu ochrankyne a Cirkev, verná evanjeliu ju predkladá ako vzor viery pre všetkých tých, ktorí veria v Boží plán napriek protivenstvám života a ktorí vnímajú život nie ako “osoba, ktorá sa zdvihla po páde, ale ako prozreteľnostnú cestu v ústrety budúcnosti plnej prisľúbení” (Irenej z Lionu, Adv. Haer., lib. IV, 38)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.