PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

BIBLIA vs. MARIÁNSKY KULT

Úvod

Keď som písal túto knižku, snažil som sa udržať si neutrálny postoj, aby som mohol porovnať NIEKTORÉ nebiblické učenia o Panne Márii.

Biblická Mária je osoba, ktorú si veľmi vážim a mám ju vo veľkej úcte, pretože povedala Bohu ÁNO! Ale nemyslím si, že to z nej robí boha!

Mojím úmyslom je poznať pravdu a nájsť na isté otázky odpovede. Píšem tu o už nájdených odpovediach z Božieho Slova – Biblie.

Informácie o Mariánskom kulte som čerpal aj z Internetu (SME – V čom je moc Mariánskeho kultu), z filmov a násteniek v kostoloch, katechizmu aj osobnej skúsenosti, s čím som sa osobne stretol… Odkazy typu Gn 3:21, Jn 18:38 a pod., sú odkazy na texty v Biblii. Písmená sú skratkou biblickej knihy, prvé číslo je kapitola a druhé odkazuje na presný verš v nej.

Boh sa k úprimným správa úprimne

Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne.

Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. (ŽALM 18:26-27)

Dôležité upozornenie: Ak chcete pokračovať v čítaní tohto článku, tak jedine s ÚPRIMNÝM a ČISTÝM SRDCOM. Lebo Boh sa stavia ÚPRIMNE K ÚPRIMNÝM a PREVRÁTENE K PREVRÁTENÝM.

Ak niekto chce plniť Jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. (Jn 7,17)

Ak nebudete mať srdce čisté a úprimné, a nebudeme MILOVAŤ PRAVDU, tak nenájdete Božiu pravdu, ktorá vyslobodzuje, maximálne upadnete do bludu.

…pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži. (2. Tes 2:10b-11)

Niekedy naše srdcia môžu byť obtiažené tým, čo si ľudia myslia, alebo túžbou byť prijatými druhými ľuďmi, alebo našou pýchou, alebo tým, ako sme boli vychovaní. A to spôsobuje, že naše srdce je skorumpované ľudskou slávou, a preto nevidíme pravdu.

Ok, toľko k úvodu. Myslím, že je dobré začať od pravdy.

1) EXISTUJE PRAVDA?

Pilát mu (Ježišovi) odpovedal: „Čo je pravda?“. (Jn 18:38)

Tento verš dokonale vystihuje to, že ľudia nevedia ani nepoznajú, čo je to pravda.

Čo je teda pravda?

Ježiš: „Tvoje (Otcove, Božie) slovo je pravda.“ (Jn 17:17 )

pravda = skutočnosť, realita, “tak ako to je„ …

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria
Článok: 9. Existuje pravda?

Ak chceš spoznať pravdu, začni s Bibliou.

V Biblii je asi 4 000 krát napísané: „Tak hovorí Hospodin (Pán)“, „A stalo sa slovo Božie ku mne povediac“, Ježiš povedal alebo Svätý Duch povedal. BIBLIA je Božie Slovo! Biblia = pravda. Preto dané odpovede budem hľadať v Biblii, lebo verím, že sa na Písmo môžem 100% spoľahnúť. Taktiež je to najvyššia duchovná autorita.

Had (Satan): „Či naozaj Boh povedal?“. (Gn 3:21)

Diabol od počiatku spochybňuje slovo Boha a dokonca aj Božiu existenciu (hoci on sám nie je ateista).

Prečo svet nepozná pravdu a toľko blúdi? Lebo sa nechal oklamať a zavrhol Božie Slovo…

Lebo je napísané

Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: „Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!“ On však povedal … :Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.

Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: „Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.“. Ježiš mu povedal: „Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“.

A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: „Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ Tu mu povedal Ježiš: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš svätoslúžiť!“. Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. (BIBLIA Mt 4:1-11)

A (Ježiš) Povedal im: „Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, prorokoch i žalmoch…“ (Lk 24:44 – Jeho výrok po vzkriesení)

Sám Ježiš, Boží Syn, Mesiáš, Pán, Boh v tele, keď bol konfrontovaný so Satanom, držal sa Písma (Biblie).

Ježiš sa STÁLE držal Písma a Jeho celý úspešný život sa od toho odvíjal. Keď potom náš Pán a Spasiteľ sa tak držal Písma, o to skôr by sme mali my, Jeho nasledovníci.

Odpoveď je často v Písmach.

Ak aj Diabol citoval Písmo, tak ho vytrhol z celého kontextu Biblie. Viď druhé pokušenie. Diabol nie len spochybňuje Božie slovo, ale ho aj prekrúca!

Písmo sa vykladá písmom – veľmi pravdivé heslo reformácie.

Ježiš prišiel ukázať cestu tomuto svetu.

Ježiš: „Ja som cesta, pravda i život, a nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie cezo mňa.“ (Jn 14:6)

Ježiš: „Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8:12)

Ak nebudeme milovať PRAVDU, je napísané, že zblúdime.

A všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. (2. Tes 2:10-12)

Pôsobenie bludu nie je Božia vôľa pre človeka, ale prirodzený dôsledok Božieho súdu vzburí voči neláske voči Pravde.

2) POROVNANIE UČENÍ

Kto je blahoslavený?!

A stalo sa v tom, ako hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený (-šťastný) život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si používal.“ Ale On (Ježiš Kristus) povedal: „Ba pravdu, blahoslavení, ktorí čujú SLOVO BOŽIE a zachovávajú ho!“ (Lk 11:27-28)

Blahoslavený = šťastný z Božieho hľadiska

V týchto veršoch je prvý náznak oslavovania (velebenia) života, ktorý ho nosil a prsia, ktoré používal, teda jeho matky. Ale Pán Ježiš túto ženu okamžite zrušil!

Ježiš tu veľmi jasne hovorí, že lepšie je tomu, kto robí, čo On hovorí, čuje a zachováva Jeho slovo, ako prsiam, ktoré Ho kojili.

Hľa, tvoj syn! Hľa, tvoja matka!

A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: „Ženo, hľa tvoj syn!“ A potom povedal: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe. (Jn 19:26-27)

Skôr tu ide hlavne o to, že Ježiš chcel ukázať, že on musí byť vo vyšších veciach svojho Otca (zomrieť na kríži) a Mária už nemôže byť naďalej jeho matkou, aj keď ju stále mal rád. Preto jej dal náhradu, a to učeníka, ktorého miloval (Jána). Preto povedal: „Ženo, hľa tvoj syn!“, a „Hľa, tvoja matka!“ Boh má súcit a chce nám nahradiť to, čo sme stratili kvôli Nemu.

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že tu vidia vzor k tomu, aby sme uctievali Máriu. Moja otázka je: „Kde ho tu vidia?“ Každopádne si treba dať pozor na prekrúcanie Písma a videnie vecí, ktoré neexistujú! (2. Kor 4:2), lebo to vedie k vytváraniu heréz.

V tomto texte neexistuje príklad k uctievaniu Márie!

Ježišovo narodenie. Prvorodený aj jednorodený.

A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov a prijal svoju manželku. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš. (Mt 1:24-25)

Jej nepoznal – to znamená, že s ňou nespal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna.

A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina… (Gn 4:1)

To isté slovo, ktoré je použité v negatíve pri Márii a Jozefovi, je použité aj pri Adamovi a Eve na vyjadrenie pohlavného styku.

„Dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna“, Ježiš bol jej (Máriin) prvorodený syn. PRVOrodený!? To znamená, že je prvý medzi mnohými deťmi! To znamená, že nemohla potom ostať pannou. Tiež aj to, že Ježiš potom musel mať aj biologických súrodencov.

Lebo tak miloval Boh svet, že svojho JEDNOrodeného Syna dal, … (Jn 3:16)

Ježiš bol jednorodený syn Otcov, teda jediný syn Boží, ktorý sa narodil z panny a Jeho Otec bol priamo Boh Otec. Mária porodila viac detí, ale Ježiš bol prvý. Teda Pannou bola iba keď nadprirodzene otehotnela, ale potom už pannou neostala! Veď aj učenie Katolíckej cirkvi by takéto manželstvo vyhlásilo za neplatné!!

Kto je blízky Ježišovi?

(Ježiš) A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratia, hľadajúc príležitosť s ním hovoriť. A ktosi mu povedal: „Hľa, tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať.“ Ale On odpovedajúc riekol tomu, kto mu to povedal: „Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?“ a vztiahnúc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: „Hľa, moja matka i moji bratia! Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou.“ (Mt 12:46-50)

Výklad: Za Ježišom prišli jeho príbuzní, jeho matka (Mária) a jeho bratia – nie bratranci, nie sesternice, nie strýkovia, nie susedia, ale jeho vlastní bratia! Tak sa to tu píše, nedomýšľajme si to, čo tam nie je napísané. (Viac v komentároch pod článkom)

Jeho bratia a jeho matka mu zo začiatku neverili, zo začiatku si mysleli, že zošalel! (viď. Mk 3:21)

Pán Ježiš odpovedá, že kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je jeho bratom i sestrou i matkou – Ježiš pozerá na ľudí iným pohľadom ako my! On pozerá na ľudí cez „duchovnú optiku“, ktorá je večná a duchovná, nesebecká a spravodlivá! Inými slovami, blízkosť k Ježišovi určuje nie to, že ho máš v rodokmeni, ale to, že činíš Jeho vôľu.

Ten istý príbeh je aj zopakovaný v Luk 8, len tam miesto činí Jeho vôľu je činí a počúva Božie slovo. Teda činiť Božiu vôľu = počúvať a činiť Jeho slovo. To nehovorím ja, ale Písmo.

Teda dalo by sa povedať, že Ježiš svoju pokrvnú matku dokonca ani nevidí ako nejakú „večnú“ matku, lebo sa pozeral z večného hľadiska.

Pohoršuje ťa to?

No tak to znie z toho textu. Nie žeby ju pokladal za kráľovnú nebies, aj keď stále ju miloval, ale nie viac ako kohokoľvek iného. (Rim 2:11)

V evanjeliách sú dokonca aj mená jeho bratov a aj to, že mal sestry. Keď prišiel do svojho rodiska, ľudia na neho reagovali:

Či nie je toto syn toho tesára? Či sa nevolá jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozes a Šimon a Júdas? A či nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ teda má tento všetko toto? (Mt 13:55-56)

Teda v Biblii sú dokonca zaznamenané mená jeho biologických bratov. Jeden z jeho biologických bratov Jakub dokonca viedol zbor v Jeruzaleme a napísal list Jakubov. Nebol to apoštol Jakub!

Teda vážne neviem z kade ľudia máju predstavu o tom, že Mária nemala ďalšie deti s Jozefom.

Je správne sa klaňať ľuďom, duchovným bytostiam či anjelom?

Ján, potom čo mu Boh cez anjela dal prorocké videnia o budúcnosti:

A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on (anjel) mi povedal: Hľaď, nerob toho! Som tvoj spolusluha… (Zj 19:10)

A keď už vošiel Peter, a keď sa s ním stretol Kornélius, Kornélius padol k jeho nohám a klaňal sa. Ale Peter ho pozdvihol a povedal: Vstaň, veď i ja sám som človek. (Sk 10:25-26)

Z toho jasne vyplýva, že nie! Nemáme sa klaňať ani ľuďom, ani anjelom, ani svätým ľuďom!

Všimnite si, že staršie duchovné autority ako Peter a anjel okamžite reagovali správnym spôsobom a nesúhlasili s týmto prejavom úcty Jána a Kornélia, s odpoveďou – sme vám podobní! Biblická pokorná Mária by tak isto striktné nesúhlasila, ak by sme ju chceli uctievať!

Blahoslaviť a sláviť

Mária povedala: Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia… (Lk 1:48)

A Lea povedala: To na moje blahoslavenstvo, lebo ma budú blahoslaviť dcéry… (Gn 30:13)

Blahoslaviť = robiť šťastným, mať v úcte, keď žena porodí dieťa, všetci ju blahoslavia, pôsobia v nej radosť „aké krásne bábätko ti dal Pán“…

Nikde tu nehovorí Písmo o tom, aby sme uctievali, vzývali alebo svätoslúžili Márii alebo Leu.

 

V Gréčtine je sloveso μακαρίζω (makaridzó)a znamená nazývať niekoho blahoslaveným, hovoriť o niekom, že „šťastne konal z Božieho pohľadu“. V angličtine prekladané ako blessed – požehnaný. Ďalší príklad výskytu tohto slovesa je Jakub 5:11 (Hľa, blahoslavíme vytrvalých…) v kontexte s Jóbom. K Jóbovi sa paradoxne nikto nemodlí, ale pripomíname si už generácie jeho víťazstvo.

Sláva

Sláva na výsostiach Bohu na zemi pokoj… (Lk 2:14)

Bohu, ktorému sláva na veky vekov. (Gal 1:5)

Sláva patrí iba Bohu: Lk 2:14, Rim 11:36, Flp 4:20, Zj 7:12, Sk 7:55, Iz 48:11 …

Tieto verše poukazujú na to, že sláva patrí iba Bohu. (Sláva – vzdávanie božskej cti iba jedinému Bohu, všemohúcemu, všadeprítomnému a vševediacemu)

Svätoslúžiť!

Prvé prikázanie Božích prikázaní :

Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh, žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosti… (Ex 20:3-5)

Nebudeš mať iných bohov“ – to znamená aj veci, bytosti, osoby, javy, predmety, ktorým nemáme svätoslúžiť.

Svätoslúžiť = prinášať obeti, obrady, chválu, prosby, dávať sa do poslušnosti, vzdávať sa vecí pre Boha (obetovať), preukazovať božskú česť, kadiť, klaňať sa, spievať duchovné piesne, vzývať (volať po ňom) – modliť sa k, atď.

V Starom zákone (SZ) aj v Novom zákone (NZ) Boh varuje, aby sme to nerobili!

Ježiš: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a Jemu samému budeš svätoslúžiť!“ (Mt 4:10)

Ježiš tu veľmi jasne odbil Satana, potom čo ho navádzal, aby sa mu poklonil – svätoslúžil. Diabol je ten, kto sa snaží si privlastniť a ukradnúť Božiu slávu, aby sme ho alebo čokoľvek iné, za čo by sme sa postavili, uctievali namiesto Boha samotného. Preto aj padol z neba, lebo sa chcel povýšiť nad Boha. (Iz 14)

Z denníka SME: „V čom je sila Mariánskeho kultu“ – Púte, mariánske spolky, modlitebné skupiny, procesie, kult úcty k mariánskym obrazom a sochám, ľudové mariánske piesne a modlitby. V tom všetkom sa odráža hlboký vzťah Slovákov k Panne Márii.

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria
Panna Mária Šaštínska

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Panny Márie pochádza ešte z roku 1412, jeho slávenie však ustanovil až pápež Benedikt XIII. v roku 1727. Ostrihomský arcibiskup následne povolil verejné uctievanie sochy Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne…

Všimnite si, že uctievajú obrazy a sochy… toto nebude z Boha! (2. M 20:3-4)

Sedembolestná Panna Mária v Šaštíne – Toto je soška, ktorá bola povolená, aby bola uctievaná (bolo to povolené človekom, nie Bohom; (2. M 20:3-4)).

Je zlé sa modliť k mŕtvym?

…ktorý by sa pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí… (5. M 18,11-12)

Ohavnosťou (תּוֹעֵבָה), je najtvrdší výraz vyjadrujúci odpor, hnus, nenávisť k niečomu. Na porovnanie Leviticus 3:11, Dt 27:15, Zj 21:27. Ja si aspoň stále pri tom slove predstavím niečo, čo zjem a má mi z toho totálne nepríjemný pocit…

Boh hovorí, aby sme sa nepýtali mŕtvych a modliť by sme sa k nim potom mali? Mali by sme si potom ich pýtať o modlitbu, alebo o pomoc? Určite nie!

Môže Panna Mária každého všade vypočuť?

Nie, iba Boh je všadeprítomný, vševediaci, všemohúci! Ona nie je Boh!

Tak potom načo strácať čas zbytočným volaním k niekomu, kto ani o nás nemôže vedieť!

O tom, že vystúpila na nebo ako Ježiš, sa nič nepíše a je to nebiblické! Ovocie z toho je zlé, lebo odvádza ľudí od Ježiša a Otca… aj keby, mŕtvi tiež nie sú všadeprítomní!

Môžu nás počuť naši zosnulí alebo pomáhať?

Lebo ako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd. (Žid 9:27)

Túto teologickú pravdu vedeli aj obyčajní ľudia v prvom storočí, že keď človek zomrie, ďalej už nič pre seba alebo pre druhých urobiť nemôže, iba čakať na súd, ktorý bude na konci sveta… (aj keď vieme, že tí, ktorí veria v Ježiša (Jn 11:25) budú žiť s Ním, ale to neznamená, že budú nejako zasahovať do diania na zemi alebo na Nebi (Jób 7:9-10)).

(Posledný súd bude na konci sveta – Zj 20:11-15)

Je Mária matkou cirkvi? 

Ale budúci Jeruzalem je slobodný, a to je naša matka. (Gal 4:26)

Biblia, ak niekoho označuje za našu matku, tak je to Jeruzalem a nie Mária. Možno preto, že odtiaľ príde Mesiáš… (Rim. 11:26)

Mala by nám byť Mária ochrankyňou?

Hospodin (Boh) je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bratom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom (mocou) môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou… (Ž 18:2)

Tu nám dáva Biblia príklad, kto má byť našou istotou a ku komu sa máme utiekať…

Boh je našou mocou spasenia – žiadne odpustky!

Lebo kto je Bohom okrem Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?! (Ž 18:32)

Podľa tohto, ten na koho sa môžeme 100% spoľahnúť, je len Boh! Božia láska k nám je väčšia než ktoréhokoľvek človeka. Boh je všemohúci, či snaď potom nie je pre nás DOSTATOČNÝ?

https://fireproduction.sk/6-ako-prijat-spasenie/
Článok: Ako prijať spasenie?

Bola Mária potrebná na stvorenie Stvoriteľa (Ježiša)?

No asi nie, všetko bolo stvorené skrze Neho a pre Neho (Kol 1:16). On bol už pred stvorením sveta, lebo On je Stvoriteľ a Mária je stvorením. Džbán nestvoril hrnčiar, ale hrnčiar džbán…

Každopádne týmto nechcem ani kúsok ubrať z povolania, ktoré naplnila Mária za svoj život – Boh ju použil, aby sa stal človekom. To ale neznamená, že ona sama sa tým stala Bohom. Hoci prax a neporozumenie niektorých ľudí tak vyzerá.

Je Ježiš dostatočný? Alebo potrebujeme niekoho ďalšieho (Máriu)?

Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočnými za služobníkov novej zmluvy, nie písma, ale Ducha, lebo písmo zabíja, ale Duch oživuje. (2.Kor 3:5-6)

JEŽIŠ JE DOSTATOČNÝ! Pre spasenie, aby sme mohli slúžiť Bohu, a poznať Ducha Božieho…

 
Je Mária prostredníkom medzi nami a Bohom (Ježišom)?
Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš… (1Tim 2,5)
 
 
A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. (Jn 14,6)
 
Ak sa chcem dostať k Bohu, tak je len JEDEN prostredník medzi nami a Bohom. Ak Boh dal JEDNÉHO prostredníka, nie je dobré mať ďalšieho.
 

3) NEBIBLICKÉ ZJAVENIA

Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestovali iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! (Gal 1:8-9)

Iné evanjelium znamená nebiblické napríklad: „keď precestuješ celú zem po kolenách, tak budeš spasený“, alebo „Modliť sa ružence k Panne Márii je potrebné preto, aby si bol spasený“. Toto je totálna blbosť. Biblia v Efezským 2:8 hovorí: „Spasení ste z milosti a to nie sami zo seba, ale je to dar Boží.“. Spasení ste z milosti, nie z toho, že po kolenách ste prešli celú zem. Samozrejme, zaslúženie si spasenia našimi vlastnými skutkami môže rôzne vyzerať. Podstata je v tom, že Pavel tu hovorí, že ten, kto vám zvestuje takéto iné evanjelium, nech je prekliaty! Silné slová.

A nie je divu, pretože aj sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. (2. Korintským 11:14)

Biblia tu znova varuje, že Satan je protivníkom Božím a nášm. On sa pretvaruje! To znamená, hrá sa na anjela svetla, dokonca niekedy aj na Ježiša…

Príklad: Fatima – údajne sa tam počas prvej svetovej vojny zjavila Panna Mária Fatimská.

A viete čo? Ja tomu verím. Dokonca, keď husto pršalo, tak potom všetci boli suchí. Dosť veľký zázrak, nemyslíte? O.K. a teraz čo povedala (čerpal som z filmu a rôznych knižiek, ako Mária hovorí svetu…).

Mária Fatimská: „Choďte po mojej čistej ceste, aby ste došli k tej Ježišovej.“

Aj začínajúci teológ si hneď všimne, že tu niečo nesedí.

A to je to, že JEŽIŠ – ON SÁM JE CESTA! (Jn 14:6) Táto cesta nemá žiadne prípojné cesty, Ježiš je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi (1. Tim 2:5).

Ďalej Jn 10 – tu sa Ježiš reprezentuje ako „dvere do ovčinca“. Všimnite si, že tu nikde nie je portál! On sám je dvere do neba!

Iné – ďalej im povedala, aby sa tie deti pŕhlili žihľavou (pred tretím zjavením). Toto by malo vzbudzovať otázku: Či Ježišova obeť nebola snáď dostatočná?! Ježišova jedna obeť je úplne dostatočná. (Žid 10:12-14 )

Ježiš na kríži povedal: „Dokonané je!“ (Jn 19:30). To znamená, že je urobené už všetko, celý dlh je už zaplatený za naše hriechy. Toto slovo sa dávalo na veľký dlžobný úpis, keď bolo všetko zaplatené! Ježiš VŠETKO za nás zaplatil. Keď si túto pravdu uvedomíme, tak nás to veľmi oslobodí od nášho snaženia sa a oslávi to Ježiša. Sám si polož otázku, je snáď Ježišova obeť, ktorá bola daná za hriechy celého sveta, nedostatočná pre odpustenie hriechov? Je snáď nedostatočná???

Nikde v Biblii nie je príklad k sebatrýzneniu, ale presný opak (Nu 14:1). Samozrejme, čo sa týka pôstu, to nie je sebatrýznenie.

Toto sú iba dva príklady a myslím, že na základe toho by sa dalo povedať, že to, čo sa tam zjavilo, nebola Mária!

Biblia hovorí o tom, že satan sa prezlieka za anjela svetla, či nie? (2. Kor 11:14)

A tak teraz, čoho sa môžeme držať, aby sme neboli diablom oklamaní? Jednoducho toho, čoho sa držal Ježiš – PÍSMA! (BIBLIE; Mt 4) Jedine tak nebudeme oklamaní.

Okultné predmety plus modly…

Ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov… (Jn 4:23)

Ruženec – podobné korálky, aké majú budhisti na svojich „očisťovacích“ púťach – sú skoro úplne totožné s ružencom. Dookola opakovaná modlitba, odrátavanie korálok. V Biblii sa nikde nepíše o ruženci, do ktorého máme skladať nádej alebo, ktorý máme používať ako pomôcku pri modlení sa. Ale píše sa, aby sme dôverovali Bohu (Ž 37:5, 1. Pt 5:7) a hľadali Jeho, volali k Nemu (Iz 55:6). Ak by to vážne bolo také dobré, prečo by na to Boh už dávno neupozornil napr. v Starom zákone! Starý zákon je obrazom, Nový zákon je naplnením.

Boh hľadá modlitebníkov v duchu a pravde (J 4:24)

Pravde – podľa Božieho Slova, napr. v komôrke, v spoločenstve… V Biblii nikde nemáme príklad sa modliť k mŕtvym svätým – nebiblické, nie v pravde Božieho slova.

Duchu – nie nábožensky, povrchnou naučenou formulkou, ale podľa srdca/hlbokého vnútra ľudskej bytosti. Viac na túto tému v článku: Čo je nábooženstvo? 

Ruženec vs. budhistická mantra. Foto obrázok je z knihy Priprav sa k boji. Rebecca Brown.
Pražské Jezuliatko
BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria
Pražské Jezuliatko

Soška, ku ktorej sa veriaci môžu modliť, keď chcú mať vypočuté modlitby. Socha pražského Jezuliatka, ktoré má množstvo šiat… modlia sa priamo k soške.

Dôležitá poznámka – Jezuliatko nemá nič spoločné  s Ježišom Kristom Nazaretským, Synom Božím, Kráľom slávy, Kráľom kráľov a Pánom pánov… On je živý!

Odkiaľ pochádza potom Mariánsky kult? 

Dostal sa do kresťanstva po inšpirovaní kultom Izis, ktorý začal v Egypte, no neskôr sa tento silný kult matky rozšíril do celého známeho sveta, najmä do malej Ázie. Viac k tejto téme nájdete v článku, ktorý napíšem v budúcnosti.

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria
Socha Izis vs. panny Márie

BIBLIA vs MARIANSKÝ KULT / Panna Maria

 

 
Vzývanie kráľovnej nebies (Jeremiáš 7. kapitola 16-20)

BIBLIA vs. MARIÁNSKY KULTTy sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú liatby iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú – znie výrok Hospodinov – či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin, Pán: Aj hľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne.

Kráľovná nebies je silná démonická mocnosť, ktorú už Izrael uctieval v Egypte. A teraz vo Vatikáne na Petrovom námestí je.Osirisov stĺp privezený z Egypta, bez srandy!

A to je niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje, že to nie je len problém teórie, ale za tým je reálna silná duchovná mocnosť, ktorej účelom je zviesť ľudí priamo od Panny Márie k sebe. Pri mariánskych zjaveniach sa bežne predstavuje ako Kráľovná nebies. No ľudia to aj tak nechcú vidieť!

Ja som tvoj Boh a nebudeš mať iných bohov. (Exodus 20:1-4)

Ja som Pán (JHWH), tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode, pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Pán (JHWH), tvoj Boh, Boh žiarlivý,…
(Ex 20:1-4)

Toľko ľudí pozná a odvoláva sa na Desatoro. No akosi túto prvú a základnú pravdu nevidia v širšom kontexte.

„Boh“ je niekto, koho uctievame, kto je prvý a najdôležitejší v našom živote. Tým by mal byť jedine a len jediný a pravý Boh (trojjediný).

Niekedy iného boha nazveme iným „svätým“ biblickým menom a začneme ho uctievať, pričom si myslíme, že tým slúžime Bohu. No v konečnom dôsledku robíme presný opak…

Toto prvé prikázanie v Desatoro je podľa mňa najsilnejším argumentom proti mariánskemu kultu.

Zvod Schizofrénia „jedno hovoria, druhé robia“ 

Raz som počul, ako sa jeden chlapec nahlas modlí ruženec. Prišiel som k nemu a spýtal som sa ho, prečo sa modlí k Márii a nie priamo k Bohu? On mi odpovedal, že sa modlí k Bohu… – jedno robí, druhé hovorí.

Pokiaľ máš poznanie, že Ježiš, keď učí svojich učeníkov modliť sa a začína „Otče náš…“, nie „Zdravas Mária“…

a

Trošku tvrdé meme … ale žiaľ pravdivé

Modliť sa k Márii, a povedať, že sa k nej nemodlíme, len ju prosíme o pomoc/prihovornú modlitbu, je rovnako nezmyselný argument, ako povedať, že na čiernu farbu je vlastne biela a pritom sa tváriť, že je to naozaj biela. Alebo je to rovnako nezmyselný argument, ako tvrdiť, že kresťan môže cvičiť jogu, len musí pri tom myslieť na Ducha Svätého. Alebo povedať, že je v pohode ísť za prostitútkou, pričom pri tom myslím na svoju ženu.

Pre Pána je to, keď máme iných bohov okrem Neho. Je to to isté, ako pre nás manželská nevera. (Ozeáš)

Dajme tomu, že Boh je veľký a dobrý, a dokáže prehliadnuť našu ľudskú nevedomosť. Čo je všetko pravda. Otázka je, ak už máš poznanie, prečo by si mal v tom zotrvávať? (Jn 3:19, Lk 12:47)

Základom je si uvedomiť, že sa máme modliť jedine k Bohu. On je dostatočný, či snáď nie?

Kam to smeruje budúcnosť?

A potom sa zjaví ten bezbožník (antikrist), ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom; toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi, a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
(2.Tes 2:8-11)

V posledných časoch bude stále väčší rozdiel medzi ľuďmi, ktorí REALNE NÁSLEDUJÚ JEŽIŠA, a ktorí Ho nenasledujú a sú to len náboženskí ľudia. Každý si bude musieť vybrať. (Joel 4,14) Boh dokonca zámerne bude pôsobiť TLAK, aby sa ukázalo, kto si koho reálne vybral. Masky budú padať, a ukáže sa pravda…

Tak ako Kain prenasledoval Abela, Ezav zase Jakuba, farizeji a zákonníci (náboženskí vodcovia tej doby) Ježiša, tak to bolo stále a tak to bude aj na konci veku, a už sa to aj deje. Preto potrebujeme pochopiť skutočnú biblickú zbožnosť a jej rozdiel od náboženstva.

Článok : Čo je náboženstvo? (pasca)

Falošné veci prichádzajú preto, aby nás okradli od pravdy. Preto je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť zvodu, POZNAŤ PRAVDU a ÍSŤ ZA ŇOU. Veľmi veľa ľudí bude zvedených, pretože sa viac sústredia na „duchovných vodcov“ než na Ježiša. Je HRIECH pozerať sa viac na ĽUDÍ AKO NA BOHA. A mnohí presne týmto budú zvedení. (Jeremiáš 17:5-8) Dokonca veľa duchovných vodcov, ktorí začali dobre a učili biblické veci, odpadne a začne vyučovať bludy. Ľudia, ktorí sa viac sústreďujú na človeka, inštitúciu, dary, trendy (aj v cirkvi), „duchovné zjavenia“ než na Boha, budú týmto zvedení… Ježiš je náš pravý ženích (2. Korintským 11:2), a prichádzajú iní, ktorí nás od Neho chcú zviesť.

V Katolíckej cirkvi budú VEĽMI TLAČIŤ ľudí, ktorí budú chcieť ísť za Pánom v Duchu, do kompromisov. Vtedy sa ukáže, KOHO SI VYBRALI. Preto teraz sa rozhodni, koho si vyberáš – Ježiša alebo iného ženícha, náboženstvo…

Veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu.  Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou ľstivosťou…

(2.Kor 11:2-3)

4.) DODATOK Z KÁZNE MATÚŠA H.

Čo je zlé na Márii a svätých?? Nosný verš: 

 Nuž a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo JEMU všetci žijú. (Luk 20:38)

RKC verí nasledovnému (KKC 956):

Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.

Inými slovami veria, že keď niekto zomrie, môžeme ho prosiť a teda sa k nemu prakticky modliť, aby sa za nás modlil u Boha za milosť. Veria v Cirkev na zemi a v Nebi (oslávenú), že žijú a môžeme s nimi mať ešte nejaký kontakt… to vedie k vyvolávaniu duchov, teda k špiritizmu.

Pohľad Písma: „lebo JEMU všetci žijú“. NIE TEBE. Na tejto strane neba platí:

Aj ich (mŕtvych) láska, aj ich nenávisť, aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. (Kaz 9:6)

Lebo veď ty si náš Otec, lebo Abrahám nevie o nás, a Izrael nás nezná. Ty, ó, Hospodine, si naším Otcom; náš vykupiteľ je od veku tvoje meno. (Iz 63:16)

Lebo Dávid poslúžiac rade Božej vo svojom pokolení zosnul a bol priložený ku svojim otcom a videl porušenie. (Sk 13:36)

Pavol tvrdí opak učenia KKC (Filipenom 1:23-26), ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo oveľa lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery, aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi mojím opätovným príchodom k vám.

Ako začalo moje hľadanie 

Na záver, tak ako to začalo, vlastne moje hľadanie. Vyrastal som v RKC, modlili sme sa ruženec a zdalo sa, že to malo nejaký účinok… No nemal som biblické poznanie; obdivoval som to, čo sa stalo vo Fatime. Myslel som si, že to je dôkaz, že Boh je skutočný…

No v čase, keď som sa srdcom obrátil k Bohu, a povedal som, že Jemu samému chcem úprimne slúžiť, začali sa za mňa modliť aj moji priatelia. O tom, že Boh otvorí moje oči, som nevedel.

V tom období som išiel na jedno kresťanské stretnutie a niekto tam položil otázku týkajúcu sa Fatimy tomu, kto sa so mnou delil o svoje skúsenosti. On odvetil: ,,To, čo sa zjavilo vo Fatime, bol Diabol.“ V tom okamihu sa mi akoby otvorili oči. Svetlo preniklo do mojej duše a pochopil som, že to, čo sa tam stalo, tieto zázraky, neboli od biblickej Márie, ale od falošného démona, ktorý si len vzal tú podobu, aby zviedol ľudí priamo od Boha k uctievaniu seba. Niektorých dobrých ľudí by maximálne vystrašil, keby sa ukázal s „kopýtami a rožkami“, ale nezviedol by ich takto do bludu. Týmto spôsobom sa začalo moje hľadanie v tejto oblasti. Je normálne, že človek prijme nejaké zjavenie od Boha, no to zjavenie je vždy poriadne rozsúdené a postavené na Svätom Písme. Podobne ako Ježiš na púšti.

Aké ďalšie ovocie to prinieslo? Pápež Ján Pavol II zasvätil Európu Márii namiesto Ježiša. Ľudia sa stále viac začali modliť ruženec a prosiť Máriu o príhovor, namiesto priameho oslovovania Ježiša… Vidíte ten nebezpečný odklon od Krista k „Márii“?!

Článok: Duch antikrista

Ako som pokračoval vo svojom hľadaní, nedokázal som sa stotožniť s tým duchom a modlárstvom, ktoré som tam videl prekvitať, a preto som odišiel z RKC. (Zjavenie 18:4)

Záver 

Základom je si uvedomiť, že Boh je Bohom a netreba mu brať Jeho slávu, ani ju privlastňovať komukoľvek inému, ani nie Jeho matke Márii či iným Máriám (šaštínska, fatimská, medžugorská, …čo sú vlastne duchovné mocnosti). Ak sme kresťania, máme jedného Boha a Jemu samému máme svätoslúžiť. Ak niečomu inému svätoslúžime, klaniame sa alebo dávame božskú úctu okrem samého Boha, je to modloslužba a porušenie prvého prikázania. Takisto chcem povedať, že nemám nijakým spôsobom ťažké srdce na  biblickú Máriu, iba horlím bytostne za pravdu evanjelia, proti tomuto falošnému duchu, ktorý sa skrýva pod touto „krásnou maskou“.

Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi, a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8:31-32)

Martin


Odporúčané články k ďalšiemu štúdiu tejto témy : http://obratenykatolik.sk/

 

Pán Boh a modly (Jeremiáš 10. kapitola)

1Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin; dom Izraela!

2Takto vraví Hospodin: Nepriúčajte sa ceste pohanov a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú.

3Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou.

4Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo.

5Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria; treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia, a ani dobre robiť nemôžu.

6Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno.

7Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov, ani v ich všetkých kráľovstvách niet Tebe podobného.

8Napospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka – to je len drevo,

9tepané striebro,dovezené z Taršíša, a zlato z Úfázu,dielo umelca z rúk zlievača; fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov.

10Ale Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! Pred Jeho hnevom trasie sa zem; pohania nevydržia Jeho prchkosť.

11Takto im povedzte: Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba.

12On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyseľnosťou rozopäl nebesá.

13Na rachot Jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr.

14Teraz je každý človek hlúpy a nechápavý, každý zlievač vyšiel na hanbu pre modlu, lebo odliatky jeho sú len klamom a dychu v nich nieto.

15Ničotou sú a dielom na posmech, zhynú, keď príde čas ich trestu.

16Podiel Jákobov nie im je podobný;lebo On je Tvorcom všetkého a Izrael je Jeho vlastným kmeňom, Hospodin mocností je Jeho meno.

Ak toto nie je modlárstvo, tak ja potom už vážne neviem čo …

Mt 15,14
Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

YouTube player
Film o marianských zjaveniach veľmi dobrý…

Pozretia: 272,237 , Dnes: 15 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK