PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Trojica – 8 tajomstiev o Bohu: je jeden alebo čo je svätá Trojica?

Je Boh jeden alebo sú traja? Ako to vlastne s nimi je? A čo svätá trojica? Čo vlastne znamená pojem trojjedinosť Božia? Na jednej strane Biblia jasne učí, že Boh je jeden. Na druhej strane vidíme aj Ježiša Krista (Božieho Syna) aj Ducha Svätého. Tak ako to vlastne je? Toto tajomstvo sa vám pokúsim v tomto článku vysvetliť.

1. Biblia učí aj to, že Boh je jeden

Biblia jasne učí, že Boh je jeden. „Ja som YHWH, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa…Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som YHWH, tvoj Boh (Ex20; pozri tiež Ef 4:5, por. Mk 12:29).

2. Biblia nás učí, že aj Ježiš je Boh

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Biblia Ján 1:1 a 14

Biblických dôkazov o Ježišovom Božstve sa nachádza v Biblii mnoho, ale v skratke pozri napr. Jn1:1-14 tiež Fil 2:5-6. Preto vidíme veľa ľudí sa klanať Ježišovi, no keď sa išiel niekto pokloniť anjelovi (Zjv 19:10) alebo apoštolovi Pavlovi (Sk13:14), tak ich zastavili. Preto Ježiš bude niečím viac, ako len nejaký anjel alebo duchovnou bytosťou. Podrobnejšie rozobrané v našom článku Kto je vlastne Ježiš?

Kto je vlastne Ježiš Kristus? Kym bol a je? Uzdravoval

3. Biblia nás učí, že aj Duch Svätý je Boh

O Božstve Ducha Svätého hovorí napr. Príbeh o Ananiášovi a Zafíre, kde vidíme, že Duch Svätý, Boh a Duch Pánov sú tá istá osoba. „No Peter mu povedal: „Ananiáš! Prečo ti satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Nebolo vari tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu.“… Tu jej Peter povedal Zafíre: „Prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho Ducha? (Sk 5:3-9)“

4. V Biblii vidíme tri Božské osoby

V Biblii vidíme vystupovať Boha ako Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého. Teda ako tri samostatné osoby. Napríklad: Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval naňho. A z nebies zaznel hlas (Boha Otca): „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3:16-17; Prir. Jn 1:32-34.) Existuje medzi nimi vzťah.

Krst, Pána Ježiša Jánom Krstiteľom - Trojica - NEBESKÝ OTEC SYN A DUCH SVÄTÝ

Všetci traja majú svoju vlastnú vôľu a emócie. Ježiš mal svoju vlastnú vôľu, ale poddal ju pod vôľu Boha Otca „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa nie moja stane, ale tvoja vôľa!“ (Lk 22:42). Taktiež Duch Svätý má svoju vlastnú vôľu: “No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému osobitne udeľuje dar, ako chce (1Kor 12:11, Ef 4:30). Teda všetci traja sú samostatné osoby a majú samostatnú vôľu, emócie a prežívanie.

5. Taktiež všetci traja boli od stvorenia

Ježiš povedal: „Amen, amen vám hovorím, že prv než bol Abrahám, Ja som. (Jn 8:58 Prir. Jn 1:30).“ Ježiš taktiež hovorí, že: Ja som Alfa a Omega2, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec (Zjv 22:13 Nový Zákon). To isté vidíme povedať aj Boha: Toto hovorí YHWH, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: „Ja som Prvý a Ja som Posledný, okrem mňa nieto Boha (Iz 44:6 Starý Zákon). 

Stvorenie sveta trojicou

TRojica pri stvoreni - OTEC SYN DUCH SVÄTÝ? Je jeden Boh alebo sú traja? Čo je svätá trojica?

Všetci traja boli súčasťou tvorenia sveta. Na začiatku Biblie vidíme, že Boh Otec stvoril svet. „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.“ Taktiež vidíme Ducha Svätého, ktorý nebol stvorený, ale taktiež je ten, ktorý tvorí a oživuje: A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami (Gn 1:1-2). Potom Boh povedal (Slovo) a stalo sa. Jedno z mien Ježiša Krista je Slovo Božie. (Jan 1,1-14, Zj 19,13)

Teda pri stvorení boli všetci traja:
Boh Otec, Syn (Slovo) a Duch Boží.

6. Boh stvoril svet cez Ježiša Krista – Slovo Božie.

Táto vec je z viacerých strán jasne v písme. Aj evanjelium Jána hovorí, že svet povstal skrze Ježiša: Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal! (Jn 1:10) Alebo aj Apoštol Pavel potvrdzuje, že cez Ježiša bolo všetko stvorene „a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho. (1Kor 8,6 bSEB) Vyššie v článku sme spomínali, že Boh stvoril svet cez Božie slovo.

7. Ježiš a Duch Svätý

Ježiš a Duch Svätý sú dokonalí a sú pravda. Ježiš hovorí„Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Jn 14:6). A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám (Jn 14:16-18). 

Ako však vieme, Ježiš po niekoľkých dňoch po vzkriesení odišiel od učeníkov do neba. Povedal im, že ich nenechá, ale príde k nim. A to sa stalo skrze Ducha Svätého – Ducha pravdy. Teda to, že s nimi po Ježišovom odchode bol Duch Svätý znamenalo, že ich Ježiš neopustil, ale bol s nimi ako Duch Svätý. Duch Svätý a Ježiš sú jedno. Veď Ježiš jasne hovorí: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta (Mt 28:20).

Dá vám iného tešiteľa

Pre zmienku stojí sa pozrieť aj do pôvodného jazyka, keď Ježiš hovorí, že nám pošle INÉHO TEŠITEĽA. V gréčtine je slovo ALLOS (ἄλλος) , nie HETEROS. Čo má veľmi hlboký význam pre pochopenie vzťahu Ducha Svätého a Ježiša.

  1. Allos (ἄλλος): Tento termín znamená „iný“ v zmysle ďalšieho alebo iný rovnakého druhu. Keď Ježiš hovorí o inom tešiteľovi, používa slovo „allos“ na naznačenie toho, že Duch Svätý bude robiť rovnaké veci ako Ježiš.
  2. Heteros (ἕτερος): Na druhej strane, slovo „heteros“ znamená „iný“ v zmysle odlišného alebo iný, iného druhu. Ak by Ježiš použil „heteros“, naznačoval by tým úplne odlišnú entitu alebo vec, ktorá by sa výrazne líšila od toho, čo Ježiš robil.

Príklad, rozdielu medzi slovami ALLOS a HETEROS

Predstav si učiteľa matematiky, ktorý by na zastupovanie zavolá INÉHO (ALLOS) učiteľa, tak to znamená, že zavolá ďalšieho učiteľa matematiky. Teda iný učiteľ, ale zároveň rovnaký v podstate a profesii. Ale ak by zavolal INÉHO (HETEROS) učiteľa, tak by prišiel napríklad učiteľ medicíny. Teda učiteľ inej profesie a podstaty.

Ježiš použil slovo „allos“, aby naznačil, že Duch Svätý bude pokračovať v diele a poslaní, ktoré robil on sám, ako ďalší tešiteľ pre svojich nasledovníkov. Ale tak isto, že je síce iný, ale rovnakej Božskej podstaty, ako Kristus.

8. Prirovnanie trojice k H20 (voda, ľad, para)

Pre pochopenie si to môžeme pripodobniť vode. Voda je kvapalina, ale aj ľad a para. No stále je to voda s chemickým vzorcom H2O. Tak isto Boh je jeden, ale v troch osobách – Boh Otec, Duch Svätý a Ježiš Kristus, ktorí sú Božskej podstaty.

Zhrnutie Svätej trojice

V skratke v Biblii vidíme, že všetci traja, Ježiš, Duch Svätý a Boh YHWH sú samostatné osoby a každá z nich je Boh. Zároveň vidíme, že Boh je jeden. A to je možné, pretože sú jedno3.

Možno to stále neviete presne uchopiť, ako môže byť Boh trojjediný, no pravdou je, že Boh hovorí „moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, – hovorí Pán. Ako sú nebesia vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“ (Iz 55:8-9) Na jednej strane Boha môžme spoznávať takého, aký je, a to je aj zmysel života. Na druhej strane to, aký je veľký prevyšuje naše chápanie a ľudskú obmedzenú myseľ.

AUTOR ČLÁNKU:
Marek Smolarik a Martin KaliSuper video od Bible Project:
(Ak neviete po anglicky, môžete si zapnúť slovenské titulky). 📽️📚

YouTube player

ODKAZY

1) Biblických dôkazov o Ježišovom Božstve sa nachádza v Biblii mnoho, ale v skratke pozri napr. Jn1:1-14 tiež Fil 2:5-6. Preto vidíme veľa ľudí sa klanať Ježišovi, no keď sa išiel niekto pokloniť anjelovi (Zjv 19:10) alebo apoštolovi Pavlovi (Sk13:14), tak ich zastavili.

2) To je prvé a posledné písmeno gréckej abecedy, ktorou bola nová zmluva napísaná.

3) Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. 8 A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno (1Jn5:7-8).

4) JHWH

Duch človeka a Boha: Skúsme si to prirovnať k ľuďom. Vieme, že každý človek má svoje telo a má v sebe svojho vlastného ľudského ducha, ktorý vie, čo je naozaj v najhlbšom vnútri toho človeka. „Lebo kto z ľudí vie, čo je v človeku okrem ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani vecí Božích nepoznal a nezná nikto, iba Duch Boží (1Kor 2:11).“ Tak isto aj Boh YHWH má svojho vlastného ducha. A tým duchom je Duch Svätý. A to isté platí aj pre Ježiša. Ježišov, teda Kristov duch je Duch Boží, teda Duch Svätý. Vidíme, že Biblia ich používa ako synonymá. „Ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. (Rim 8:2; pozri aj Rim 8:9 a 1Pt1:11). Teda tak isto ako si ty jeden so svojím telom a duchom, tak aj Duch Boží je jedno s Bohom.

Pozretia: 4,401 , Dnes: 19 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK