PRIHLÁS SA NA ODBER:
Vyhľadať
AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi

Prejavy Ducha (Úvod)

Veľa ľudí už počulo o padaní v Duchu alebo pod Božou mocou – prejavy Ducha. V tomto článku zaradom rozoberám Biblický pohľad na túto kontroverznú, ale zároveň prirodzenú skúsenosť s Duchom Svätým.

SKÚSENOSŤ TREBA ROZLIŠOVAŤ POMOCOU BOŽIEHO SLOVA

Existuje niečo stabilné, o čo by sme mohli svoje poznanie Boha oprieť, ako len o individuálnu skúsenosť? (Keďže každý môže mať inú skúsenosť a pohľad na vec.)

Evan
Článok : 10. Čo je Biblia?

Určite áno, Biblia! Boh nechal, aby svätí ľudia a určití svedkovia toho, čo On robil, robí a bude robiť, tieto veci zapísali. A to kvôli tomu, aby sme mali pevný bod, ktorý je nad skúsenosti a s ktorým by sme mohli porovnať každú skúsenosť.[1] Teda zmysel Biblie je ten, aby sme mali nejaký „pevný bod“ podľa ktorého môžme hodnotiť situácie, naše životy, prejavy a pôsobenie. Obzvlášť, ak sa chcem nazývať ľudom, ktorým sú nasledovníci Ježiša Krista (kresťania), mali by sme sa držať Písma tak, ako On! On sa ho držal bez kompromisov.[2] Teda ak v Písme vidíme, že sa Boh dotýkal ľudí až tak, že padli na zem, prečo by sa to potom nemohlo diať aj dnes? Písmo nelimituje Boha, ale zjavuje Ho takého aký je… Z časti poznávame a z časti prorokujeme„, to znamená, že z časti spoznávame prirodzene a prorokujeme, že z časti nadprirodzene spoznávame Boha. Úplne Ho budeme poznať, až keď Ho uvidíme z tváre do tváre. (1K 13:9-12)

Božia prítomnosť vs. Božia všadeprítomnosť

Je možné pociťovať Boha? Alebo mať s Ním nejaký osobný kontakt? A ak áno, tak cez čo? Prírodu? Kyvadielko? Pápeža? Alebo ho už máme, keďže je Boh všadeprítomný?

Áno, Boh je určite všadeprítomný, ale nie všade zjavuje svoju prítomnosť.[3] Jeho Duch napĺňa zem i nebesia a celé stvorenie je len Jeho dielom. Ale nie všade tečú Jeho živé vody (Duch Svätý)[4] a nie všade je na zemi zjavená Božia sláva, aj keď všetko odráža majestátnosť Boha, či už príroda, alebo hviezdy, alebo ľudia. Ale ak by bola Jeho sláva všade, tak potom prečo by bolo napísané, že nebesia a zem budú naplnené Jeho slávou?[5] Bol zjavný rozdiel medzi prírodou a Šalamúnovým chrámom, keď na neho zostúpila Božia sláva v takej intenzite a forme, že to bol až fyzicky viditeľný oblak! Alebo Letnice, keď zrazu povstal zvuk z neba! A ľudia sa začali modliť v iných jazykoch a plamene ohňa spočinuli na každom jednom z nich. To boli hmatateľné prejavy toho, že Božia prítomnosť zostúpila na ľudí dole na zem. Teda je možné Božiu slávu zažiť.

Ježiš, predtým než zomrel a bol vzkriesený, tak pri poslednej večery zasľúbil svojim učeníkom, že ich nezanechá osamote, ale že im pošle Radcu, Tešiteľa. On nám bude oznamovať veci aj prítomné, aj budúce. On prišiel a všetci apoštoli boli Ním zjavne vedení a prijali od Neho aktuálne informácie, čo robiť. Príklad, Filip, keď mu DS(Duch Svätý) povedal, aby sa pripojil k vozu a získal kľúčovú osobu pre prebudenie v Etiópii (Sk 8:28-40). Alebo Peter, keď mu DS povedal, aby išiel s pohanmi, čo by pravdepodobne odmietol, ale kvôli tomu mohlo prísť vyliatie DS aj na pohanov a otvorenie dverí pre evanjelizáciu pohanov (Sk 10). Na aktuálne vedenie máme Písmo a Ducha Svätého, ktorý stále pracuje v súlade s Písmom. Spôsob, ako získať konkrétne vedenie od Boha, ako napríklad či ísť do Bratislavy alebo do Košíc slúžiť, je úplne jednoduché. Začať sa Ho pýtať na modlitbe tak, ako ktorýkoľvek Boží služobník. A ak Ho budeme hľadať z celého srdca, tak sa nám dá určite nájsť. A čo sa týka kyvadla, proti tomu je Biblia veľmi striktná! Boh nás v Písme aj varuje pred určitým druhom duchovna, ako je okultizmus, špiritizmus, veštenie…  kvôli tomu, lebo sú za tým démonické sily. A my nemáme byť účastníkmi démonov alebo jesť zo stola Pánovho a stola démonov.[6]

Hudba – emócie alebo spiritualita

Prežívanie pri uctievaní Boha sú iba emócie vyvolané slovami a hudbou? Alebo slabým hereckým výkonom? Alebo to môže byť niečo viac? Ale prečo by to Boh robil? A je toto totožné s mantrou a prežitkami, ktoré má hinduistická sekta Krišna?

Hudba určite dokáže vyvolať emócie, a aj obyčajné slová. Človek pri príjemnej hudbe a atmosfére môže vnútorne prežívať rôzne stavy – uvoľnenie, pokoj, hnev, agresivitu, radosť alebo relaxovať. Teda aj rovnaké emócie je možné prežívať počas kresťanských hudobných podujatí. Ale skúsenosť, aj Biblia, zjavne ukazujú, že Boží pokoj s ľudským pokojom majú od seba veľmi ďaleko. Boží pokoj nedokáže dať nikto okrem samého Boha. (Zo skúsenosti sú ľudia, čo pred znovuzrodením chodili na rôzne púte a zažívali tam taký zvláštny pokoj, akože boží, ale potom keď sa znovuzrodili a začali zažívať skutočný Boží pokoj, tak ten bol diametrálne odlišný.) Tak isto aj relaxačné centrum a naplnenie DS majú od seba ďaleko (relaxačné centrum zregeneruje človeka fyzicky, ale duchovne ho určite nenaplní). Určite to nie je to to isté, ak by to tak bolo, tak to celé nemá zmysel a môžeme „zbaliť gitaru“, lebo svet má omnoho lepšie nástroje. Ale skúsenosť, ovocie aj Biblia ukazujú, že príchod Božej prítomnosti nezáleží na kvalite aparatúry, ale na životnom štýle ľudí a srdci ľudí, ktorí uctievajú. Potom intenzita Božej prítomnosti je neporovnateľne iná, ako na hocakom svetskom koncerte, kde nie je Duch Svätý. Hudba bola stále súčasťou uctievania Boha. Elizeus, predtým než na neho prišla ruka Božia a začal prorokovať, tak na hudobnom nástroji hral harfeník. Dávid dokonca tiež uctieval Boha na harfe a aj tancoval.[7] V jednom žalme vyznáva: „Pozdvihni na nás svetlo svojej tvári, ó, Hospodine! A dáš do môjho srdca väčšiu radosť, ako majú oni vtedy, keď sa im urodí hojnosť zbožia, a keď natlačia množstvo vína.“ [8] Tu je zjavne iný druh prežívania, ktorým nebudú len emócie, ale pôsobenie Božieho Ducha v ľuďoch, keď Ho uctievajú. Ježiš povedal: „Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho.“ [9] Inými slovami, Ježiš povedal, že z vnútra Jeho učeníkov bude prúdiť niečo neobvyklé a nadprirodzené, čo tu doteraz nebolo – Duch Svätý.  A bude to prinášať Život – plný radosti, pokoja, lásky … Teda uctievanie so Svätým Duchom je úplné odlišné, ako v kvalite, tak aj v ovocí, v porovnaní s hudbou bez Ducha Svätého. To by vysvetľovalo, prečo ľudia sú unášaní pri uctievaní, lebo prežívajú spoločenstvo s Bohom. Keď Izrael uctieval Boha pri prevezení truhly zmluvy do chrámu, tak Božia sláva zostúpila na chrám a naplnila Ho. [10] To isté sa deje, keď mi uctievame Boha – Božia sláva zostupuje.

Boh nás pri uctievaní občerstvuje svojim Duchom. Či už to nazveme naplnenie Duchom Svätým, alebo že obracia svetlo Svojej tváre na nás, alebo prúdili živé vody z Nášho vnútra… Keď prechádzame dňom, tak sa unavíme a sme vyčerpaní, až možno vnútorne zničení a potrebujeme nejakým spôsobom byť občerstvení alebo „prevetraní“. Vnútorný človek sa pôsobením Ducha Svätého obnovuje (2Kor 4,16). Niektorí ľudia to robia tak, že si zapnú televízor, iní sa idú opiť a zase iní si možno idú zabehať. Ale určite neporovnateľne lepšie je prísť k Bohu, aby nás On svojím Duchom občerstvil, obnovil, a pozdvihol. Toto je podstata živých vôd! (DS) Priniesť Boží život, ktorý potrebujeme, lebo ani šport, ani zábava, ani alkohol nám nemôžu poskytnúť také kvalitné občerstvenie ako Boh. A koniec koncov, boli sme stvorení pre Neho, my bez Neho nikdy nemôžeme naplno byť.

Mantra je opakovanie jednej a tej istej modlitby dookola, pričom sa v rukách posúva reťaz korálkov. Pri nej ide skôr o vyprázdnenie mysle, a tak dovoliť duchovným mocnostiam preniknúť do života človeka. (Podobné predmety môžeme tiež vidieť v RKC, napr. ruženec.) Modliť sa k inému Božstvu je úplne v rozpore s Božím slovom. [11]

Pri uctievaní, ale Bohu záleží na tom, kde je naše srdce a myseľ. Lebo ak nebudú pri Bohu, tak sa to pravdepodobne podstatne odrazí na efekte, lebo Boh túži, aby sme ho uctievali v duchu a v pravde, celou silou, mysľou, dušou a srdcom. [12] Pri uctievaní Boha nikdy nejde o to vyprázdniť si myseľ a len formálne si odrecitovali peknú poéziu. On chce prvoradé naše srdce.

worship-choice
Článok – Čo sú chvály?
Padanie pod mocou Ducha Svätého

Prečo niekedy ľudia padnú na zem pod Božou mocou? Aký dôvod to má? Stále, keď príde Božia sláva, tak musíme padnúť na zem? Môže pre nás niekedy Duch Svätý robiť čudné veci?

Screen_Shot_2015-07-27_at_10.09.22_AM_539_332_c1V Hebrejčine slovo pre „slávu“ alebo „ctiť si niekoho“ má rovnaké spoluhlásky (k-v-d) ako slovo „bol ťažký“. Teda vzdať niekomu česť alebo slávu by sa dalo vyložiť aj ako „dať vážnosť alebo váhu niekomu“. V 2. liste Korinťanom Pavel píše, že: „terajšie ľahké súženie nám pôsobí prenesmiernu tiaž slávy„. [13] Božia sláva má tiaž! Má váhu. Preto niekedy, keď príde veľmi silná Božia prítomnosť, tak to môžme cítiť a až tak, že ľudia padnú na zem – kvôli tejto tiaži. Keď sa Izraelcom niekoľko krát na púšti zjavila Božia sláva, tak do jedného popadali na tvár pred Bohom. (Lev 9,24) Keď Ján alebo Daniel videli Ježiša, tak tiež padli tvárou na zem. Ježiš, keď bol v Getsemanskej záhrade a odpovedal Ja som, tak čata vojakov ustúpila a padli na zem. [14] Lebo zjavenie Božej slávy v tých slovách bolo tak silné. (Ježiš sa tými slovami predstavil ako BOH – SOM, KTORÝ SOM.)

Sú rôzne stupne intenzity zjavenia Božej prítomnosti. Niekedy ako vánok, inokedy ako rieka a zase inokedy ako oheň. Ježiš sa veľakrát zjavil svojim učeníkom už po vzkriesení, alebo Duch Svätý zostúpil zjavne na Letnice v Jeruzaleme, alebo v Kornéliovom dome. Ľudia sa modlili v iných jazykoch, čo je hmatateľný dôkaz prítomnosti Ducha Svätého. Ale ani o jednom z nich nie je napísané, že by padol tvárou na zem (okrem Jána na Patmose a Pavla na ceste do Damašku). Ľudia nie vždy musia padnúť na zem, keď príde Božia prítomnosť. Ale niekedy je tak intenzívna (ťažká), že človek sa jednoducho nedokáže udržať a musí padnúť. Bol som toho svedkom neraz aj osobne.

Boh občas robí veci, ktoré z nášho hľadiska môžu prísť čudné. Veď Jeho myšlienky sú nad naše. Ale to ešte neznamená, že nemôžu byť od Boha. Príklad, jeden z najväčších prorokov Jeremiáš, kvôli Božiemu slovu sa javil ako opitý človek a triasol sa. [15] Saul, keď prenasledoval Dávida a prišiel k prorokom, tak na neho padol Duch Boží a začal aj on prorokovať, a padol na zem, prorokoval, a ležal tam deň a noc. [16]

Na druhej strane musíme si byť vedomí toho, že aj diabol dokáže robiť nadprirodzené veci.[17] Preto, tieto veci by nemali byť centrom nášho hľadania, ale sám Ježiš  so všetkým. Lebo ak sa upriamime na tieto prejavy, tak nás to určite časom zvedie. Napríklad Eliáš, keď sa modlil, tak oheň spadol z neba a v Zjavení Jána sa píše, že falošní proroci dajú tiež, aby padol oheň z neba.[18] Na základe fyzického prejavu je nebezpečné rozlišovať či daný zázrak je od Boha alebo nie. Tiež aj padanie pod mocou je veľmi duchovne nedospelé rozlišovať na základe toho či človek padol dopredu alebo dozadu. Aký duch je za tým, je najlepšie rozlišovať nie na základe prejavu, ale s Duchom Svätým. On zasľúbil, že ak budem chcieť činiť jeho vôľu, tak rozlíšime či je to učenie z Boha alebo nie.[19] Písmo nás tiež varuje, aby sme nesúdili predčasne. [20] Ale ak máme súdiť, tak potrebujeme na to dobrý a spoľahlivý zdroj. Ja sa aspoň držím pravidla „Keď neviem tak nehovorím“. Meter na všetky duchovné skúsenosti je Božie Slovo a ovocie. Či nás to približuje k Bohu alebo oddaľuje, či nás to povzbudzuje do vzťahu s Ním alebo zastrašuje a znechucuje… Preto je nevyhnutne potrebné, aby sme poznali Božie slovo a mali osobný vzťah s Bohom, lebo iba tak budeme schopní rozlišovať, čo je z Boha a čo nie je. [21]

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ  A POSTREHY

Z mojej osobnej skúsenosti viem, že Boh koná nadprirodzene a keď sa dotýka ľudského života, tak ho premieňa. Ten dotyk môže byť od pokoja v srdci, cez smiech a plač, alebo až tak veľmi intenzívny, že človek môže padnúť na zem „od tiaže Božej slávy“. Ak je to od Boha, tak tých ľudí to bude priťahovať k Bohu a premieňať viac na Kristov obraz.

Často tí ľudia prežijú niečo veľmi silné od Boha. Či už im do srdca niečo povie, oslobodí, uzdraví alebo posunie v duchu na novú úroveň…

Raz sa mi stalo, že sme nevedeli rozlíšiť smiech a plač jednej osoby. Potom nám Boh ukázal že ten smiech a plač nie je priamo z Ducha Svätého, ale ani z démona, ale z duše. Preto sme nad tým nemali moc a ani kontrolu. Boh tu osobu jednoducho oslobodil a jej duša sa začala okamžite rozpínať a uvoľňovať z toho dlhotrvajúceho tlaku – nakoniec to prinieslo úžasné ovocie a premenu.

Pár krát som videl, že neznalí ľudia, ktorí si mysleli, že videli démonické prejavy a že to nebol Duch Svätý, urobili predčasný záver a odmietli to konkrétne hnutie alebo zbor…

Áno, niekedy ľudia môžu aj „hrať“, ale kvôli tomu nezavrhnem to, čo Boh robí. Nebudem sa akurát sústreďovať na to, čo ľudia robia, ale radšej ostanem sústredený na Boha.

Osobne si myslím, že tak intímne skúsenosti s Bohom nie sú určené pre internet.

Ja osobne som zažil rôzne skúsenosti s Bohom, aj také aké som tú v článku opísal, čo všetko je samozrejme Jeho milosť. No napríklad nikdy som nezažil taký dotyk, že by som tvárou padol na zem ako Apoštol Ján na Patmose (Zj 1), ale to ma nerobí menej hodnotným kresťanom! Moju hodnotu určil Ježiš, keď za mňa zomrel na Kríži.

NA ZÁVER prejavy ducha :  chcem povedať, že nie je sa čoho báť, alebo báť sa takýchto skúseností. Ľudia, ktorí to zažili, tak na to veľakrát spomínajú ako na najkrajší zážitok v živote.

Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. (J 12 35)


MARTIN 


Biblické odkazy prejavy ducha:

[1] 2Pt 1 18-21

[2] Mt 4 3-10, Lk 24 44

[3] Iz 23 24

[4] J 7 37

[5] Nm 14 21

[6] 1K 10 20-21

[7] 2Sam 6:16,20-23

[8] Ž 4 :7-8

[9] J 7 38-39

[10] 1Kro 8 1-4

[11] Mt 4 10

[12] J 4 23, Mr 12 30

[13] 2K 4 17
Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy,

[14] J 18 5-6

[15] Jer 23 9

Prorokom: Moje srdce je skrúšené v mojom vnútri; chvejú sa všetky moje kosti; som ako opilý človek a jako muž, ktorého premohlo víno, pre Hospodina a pre slová jeho svätosti.

[16] 1 Sam 19 18-24
18A Dávid utekal a tak sa zachránil útekom a prišiel k Samuelovi do Rámy a oznámil mu všetko, čo mu urobil Saul. Potom odišiel on i Samuel, a bývali v Najote. 19 Potom oznámili Saulovi, že hľa, Dávid je v Najote, v Ráme. 20 A Saul poslal poslov, aby vzali Dávida. A keď prišli a videli shromaždenie prorokujúcich prorokov a Samuela stáť, postaveného nad nimi, vtedy prišiel Duch Boží na poslov Saulových, a prorokovali aj oni. 21Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov, a prorokovali aj oni. A Saul poslal ešte aj tretích poslov, ale prorokovali aj tí. 22 Napokon odišiel aj on sám do Rámy a keď prišiel až ku tej veľkej cisterne, ktorá je v Séku, pýtal sa a vravel: Kde je Samuel a Dávid? A ktosi mu povedal: Hľa, v Najote, v Ráme. 23 A išiel ta, do Najota, v Ráme. Ale prišiel aj na neho Duch Boží, a tak išiel pozvoľna a prorokoval, až prišiel do Najota v Ráme. 24 A vyzliekol aj on svoje rúcho a tiež prorokoval pred Samuelom. A padol a ležal nahý celý ten deň a celú tú noc. Preto hovoria: Či je i Saul medzi prorokmi?

[17] 2M 8-13

[18] Zj 13 11-13, 1Kr 18 37

[19] J 7 17

[20] 1K 4 5

[21] R 8 14

prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy ducha prejavy 

Pozretia: 68,395 , Dnes: 13 

AUTOR OBSAHU
Picture of Martin
Martin

Viera v Boha bola pre mňa iba bájka, ktorú si ľudia vymysleli. No dnes viem s istotou, že je skutočný a dobrý. 🔥❤️

Zisti viac o autorovi
ZDIEĽAŤ MÔŽEŠ CEZ
OBSAH
ZDIEĽAť môžeš CEZ:

Prihláste sa na

odber

Zašleme vám na email špeciálny DARČEK (ebook):
11 praktických rád
ako osobne spoznať Boha
ebook 11 praktických rád ako osobne spoznať Boha (FIRE production) Maritn Kalivoda
LINK